ADMD211 Семинар: Ефективно преподаване

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Различните методи за ефективно преподаване.

• Методи за оценка на студенти.

Цели на курса:

• Да постигне знания по основните методи за ефективно преподаване и оценяване.

• Да помогне на докторантите да изградят умения за ефективно преподаване.

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• историческия ракурс на различните системи за преподаване;

• съвременни техники за ефективно преподаване в зависимост от равнището на обучаемите в аудиторията;

• теорията и практиката на преподаването чрез казуси;

2) могат:

• да изграждат стратегия за ефективно преподаване;

• да провеждат обучение на разнородни групи обучаеми, включително и от различни култури;

• да осъществят оценка на наученото чрез прилагането на съвременни оценъчни практики;

• да преподават ефективно чрез прилагането на дистанционни методи;

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

• Докторантът ще може да създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания и наблюдения.

• Ще се научи на самостоятелна инициативност.

• Ще извършва информирана преценка по сложни въпроси в областта на ефективното преподаване.

• Ще представя идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и студенти.

• Ще комуникира успешно със студентите.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. www.ivanpivanov.com/.../55_Interaktivni-metodi-za-obuchenie.pdf

2. Кръстева, Невяна, Комуникационни аспекти на ефективното преподаване. Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ, 2009

3. РЪКОВОДСТВО: Как да използваме ефективно електронни книги/ електронни учебници в преподаването и ученето http://www.adam-europe.eu/prj/5928/prj/GUIDE_final_BG.pdf

4. Всичко, което може да бъде открито по темата!