ADMD200 Компютърни приложения в изследователския процес

Анотация:

Курсът има за цел да запознае докторантите с необходимите компютърни приложения за подготовка на дисертационния им труд. Курсът предоставя надстроечни познания над базовите, които се предполага, че притежава докторанта.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• притежава и използва систематизирани знания за подготовка и публикуване на дисертационния труд.

• получава знания за допълнителните функции на приложенията, необходими за оформяне на дисертационен труд.

2) могат:

• да оформят обемен текстов материал с използване и комбиниране на различни технологии

• да пишат научни и технически документи, съобразени с научните изисквания и стандарти

• да представят научните си разработки по квалифициран начин, с използване на възможностите на съвременните технологии.

• автоматични функции за повтарящи се действия

• да създават автоматично съдържание и номера на фигури и таблици, необходимо при съставяне ан научни доклади.

• да използват комуникации чрез различни уеб базирани медии.

3) притежават компетентности:

• способности и умения да съставят, проектират и изпълняват технологично задачи от изследователския процес.

• комуникативни компетентности да адаптират и оформят дизайна на проекта според възникнали нови изисквания.

• професионални компетентности да представят идеите и изводите си логично и разбираемо пред аудитория с различно ниво на познаване на тяхната област.


Предварителни изисквания:
Базови познания за работа с текстообработваща програма и операционна система Windows.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Microsoft Office Word 2007 - бърз курс. Изд. DuoDesign

2. Димитър Михайлов, Excel 2010, изд. Нова звезда

3. А. Данев, И. Могилкова, М. Антова, М. Николова, Т. Банчева, Икономическа информатика, Том първи, изд. Мартилен

4. Ричард Уонгър, HTML For Dummies, изд. АлексСофт

5. Microsoft Office Access 2007 - бърз курс, изд. DuoDesign

Допълнителна

1. Дан Гукин, Word 2013 For Dummies. Кратко ръководство, изд. АлексСофт

2. Уолъс Уонг, Office 2010 For Dummies, изд. АлексСофт

3. Джон Госни, HTML. Професионални проекти, изд. DuoDesign

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 20%