ADMD190 Статистически методи на изследване в публичния сектор

Анотация:

Курсът „Статистически методи за анализ“ е избираем аудиторен курс, който се предлага за изучаване от докторанти в докторска програма «Организация и управление извънпроизводствената сфера(публична администрация)» на НБУ.

В съвременната наука статистическите методи за анализ на данни са станали неизменна част от научния подход при анализа и моделирането на различни феномени и процеси в обществото, или най-общо в заобикалящият ни свят.

Тези методи могат да имат както скринингов характер (ако е необходимо изследване върху вътрешната структура на даден обект), така и, в случаите, когато е необходимо проследяване на промените на наблюдаваните параметри във времето, да се използват за моделиране и прогнозиране на изследваните процеси.

Целта на курса е да представи на студентите основните мeтоди и похвати за анализ на данни, възникващи от подобен род изследвания, както и терминологията в тази предметна област.

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г. Усвояването им се проверява чрез 2 текущи оценявания под формата на тест от затворен тип. Общата оценка от текущите оценявания се формира като средноаритметична стойност от оценките от двете текущи оценявания.

Докторантът се освобождава от семестриален изпит, ако са изпълнени следните условия:

1) има оценки от двете текущи оценявания

2) общата оценка от тях е различна от "слаб" 2

В този случай общата оценка от текущите оценявания остава като финална семестриална оценка.

Ако горните условия не са налице, докторанта се явява на семестриален изпит. Изпитът се провежда под формата на събеседване по предварително разучена тема. В този случай, финалната оценка от курса се формира въз основа на степентта на разбиране на подготвения от докторанта материал. Тази степен се установява чрез отговора на въпроси върху подготвения материал.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

за сновната терминология в предметната област на курса;

за сновни методи за анализ на данни, произхождащи от емпирични изследвания;

за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на статистическите методи за нализ и на взаимодействията им с гранични научни области.

2) умения:

да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват бързо необходима информация от раздлични източници, свързана с методите за статистически анализ;

да реализират анализа на емпирични данни;

да определят методологията за анализ, подходяща за конкретния тип данни и задачи;

да анализират резултатите от проучвания в тази област.

3) компетентности:

да създават и интерпретират нови знания чрез собствени изследвания, прилагайки статистически методи за анализи;

да показват капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения от областта на статистическите методи за анализ.;

да разбират детайлно техниките на отделните методи за статистически анализ, прилагани за нучини изследвания и сложи академични проучвания.
Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

от областта на математиката, на ниво средно образование.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Boslaugh S., Watters P. STATISTICS IN A NUTSHELL. O`Reilly. 2008

Калинов К. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, София, НБУ, 2001.

Калинов К. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА, София, НБУ, 2002.

Средства за оценяване:

Тестове