ADMD180 Публично-частно партньорство

Анотация:

Курсът „Публично-частно партньорство“ е избираем аудиторен курс, който се предлага за изучаване от докторанти в докторска програма «Организация и управление извънпроизводствената сфера(публична администрация)» на НБУ.

Предвидено е балансиране на лекционната форма на преподаване с дискусия. На докторантите се поставят конкретни задания, въз основа на които да подготвят своите авторови становища.

Курсът аналитично и дискусионно представя проблемите на публичния и обществения интерес, респекщтивно на публичния сектор при осъществяването на партньорство с частноправни субекти, при реализирането на публични ползи. Във всички лекционни теми е застъпена и практиката на Съда на ЕС, който в редица свои решения определя начина, по който следва да се разбират и тълкуват основни за публично-частно партньорство институти, като напр. вътрешното възлагане на договор за публично-частно партньорство, обществените услуги от общ интерес. Разглежда се договорът за публично-частно партньорство в контекста на теорията и практиката за административния договор. Застъпени са практиките за институционализиране на публично-частно партньорство в ЕС, както и в държави-членки на Съюза.

Обект на изучаване са формите на публично-частно партньорство.

Предмет на изучаване в курса са: историческото развитие на института на публично-частно партньорство; нормативните източници за неговото институционализиране; националните и европейските институции, притежаващи компетентности в областта на публично-частното пратньорство; процедурите за възлагане на обществени поръчки и за концесия.

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1)знания:

• за националната нормативна уредба и практики за нейното прилагане в областта на публично-частното партньорство, както и добри модели, приложени в други страни-членки на Съюза;

• за документите, издавани от европейските институции в областта на публично-частното партньорство;

• за практиката на Съда на Европейския съюз по отношение на въпросите, отнасящи се до публично-частното партньорство;

• за методите на научните изследвания в областта публично-частното партньорство;

• за начините за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи за усъвършенстване на процедури при публично-частно партньорство.

2)умения:

• да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват бързо необходима информация от раздлични източници, свързана с формите на публично-частно партньорство;

• да работят с европейски и национални нормативни източници в областта на публично-частно партньорство;

• да правят анализи и да взимат решения при определяне на формата и на процедурите за реализиране на публично-частно партньорство;

• да владеят методи и средства и да предвиждат промените и проблемите при въвеждане на нови политики и ново законодателство, отнасящо се до възлагането на обществени поръчки и на концесии.

3) компетентности:

• демонстриране на общи способности за концептуализиране, генериране на нови знания и разбиране на най-модерните достижения, свързани с процедурите и нормативното осигуряване на формите на публично-частно партньорство;

• самостоятелно и отговорно да създават и интерпретират нови знания чрез собствени изследвания в областта на публично-частното партньорство.

• извършване на информационни преценки в областта на публично-частното партньорство и възможност за представяне на авторови идеи за усъвършенстване на нормативната уредба в тази област.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Великова, М. Публично-частни партньорства. Аутсорсинг, ВСУ „Черноризец Храбър, 2008 г.

Марков, С. Ръководство за изготвяне на финансов модел на публично-частно партньорство

Зелена книга за публично-частните партньорства и правото на общността за договорите за обществени поръчки и концесиите

Методически указания за публично-частно партньорство – първо издание, Министерство на финансите, 2006 г.

Методически указания за публично-частно партньорство – второ издание, Министерство на финансите, 2009 г.

Държавни гаранции в публично-частното партньорство: Ръководство за по-добра оценка, планиране, прилагане и управление. Европейски експертен център за ПЧП, 2011 г.

Оценяване на публично-частни партньорства от Евростат: Цели, методология и последни тенденции. Европейски експертен център за ПЧП, 2011 г.

Допълнителна

Нормативни актове

Закон за публично-частното партньорство

Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство

Закон за концесиите

Правилник за прилагане на Закона за концесиите

Закон за обществените поръчки

Правлник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие

Към всяка тема на докторантите се препоръчва в MOODLE-НБУ конкретна литература, вкл. Съдебна практика, административни и политически документи, анализи и доклади.

Средства за оценяване:

- тест - 40%;

- практическа задача - 20%;

- устен изпит - 40%.