ADMD170 Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация

Анотация:

Европейските стратегии за насърчаване на научните изследвания и иновациите целят Европа да стане по-добро място за живот и работа. Курсът запознава докторантите с политиката на ЕС в областта на изследванията и с възможностите за финансиране. Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ подкрепя високите постижения в научните изследвания във всички области на социалното развитие. Програмата разполага с финансиране от почти 80 млрд. евро, като сумата е разпределена по три направления: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Познаването на тези възможности е важно за всички лица, занимаващи се с академична и изследователска дейност, за да могат да реализират идеите си, да работят с колеги в международна среда, да развиват уменията си за научни и приложни проекти. Освен това привлечените средства по европейски проекти привличат и допълнителни национални частни и

публични инвестиции.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват следните:

1) знания:

• Притежават и използват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на идеи за интеграционния процес в областта на изследователската политика.

• Притежават способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на управлението на проекти, като могат да се ориентират в тенденциите за бъдещото й развитие по отношение на методология и приоритети във финансирането.

• Притежават знания с най-висока степен на сложност за инструментите за осъществяване на политиките и са в състояние да извършват оригинални изследвания чрез проекти.

• Владеят терминологията за успешно ориентиране в програмна документация.

2) умения:

• Да се ориентират в институциите на ЕС, занимаващи се с изследователската политика.

• Да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват необходимата информация от различни източници и информационни звена, на централно или национално ниво за възможности за финансиране на изследователски и приложни проекти.

• Търсейки източници на финансиране от ЕС, съобразно идеите си за проект, владеят методи и средства да предвиждат промените и проблемите, да се абстрахират от познатото и да мислят иновативно, да разработват и представят рационален план за търсене на финансиране и разработване на проект, да усвояват бързо нови качества и умения.

3) компетенции:

• Компетентности за самостоятелност и отговорност: притежават способност за самооценка на стойността на изследователската идея, за която се търси финансиране.

• Компетентности за учене: показват капацитет за систематично придобиване и разбиране на новостите в проектната изследователска работа от теоретична гледна точка или от областта на професионалната практика.

• Комуникативни и социални компетентности: притежават развита лична отговорност и инициативност, за да преведат идеите си в изследователски проекти; демонстрират способности да концептуализират, проектират и изпълняват изследователски проекти в международна среда.

• Професионални компетентности: детайлно разбират техники, прилагани за разработка на

• изследователски проекти; могат да извършват информирани преценки за съответствие на проектните си идеи с допустимите изследвания по финансиращите програми; могат да представят идеите си ясно и ефективно, писмено и устно пред специалисти и неспециалисти.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

- да имат общи познания за историята и структурата на ЕС

- владеенето на английски език е желателно

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с тематиката на курса. Предварителни познания и очаквания на участниците
  2. Какво представлява рамкова програма “Horizon Europe”(2021-2028) – подпрограми и приоритети. Национални програми.
  3. Обяви и насоки за кандидатстване. Търсене на международни партньори.
  4. Дейност Marie Curie
  5. Грантове на Европейския изследователски институт за млади изследователи.
  6. Кариера в изследователската дейност – работни места, международни мрежи.
  7. Работа с аплицационни документи.
  8. Източници за информация – онлайн и информационни/консултантски услуги.
  9. Терминология на английски език.
  10. Дискусия по поставени задачи за групова/самостоятелна работа.

Литература по темите:

основна

1. Шикова, Ингрид. Политики на ЕС. СУ, 2013

2. Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата - политики и управление, Авангард Прима, С. 2017

3. Сайт на ЕС: Research and Innovation - https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

4. EURAXESS-https://www.euraxess.bg/

5. Фонд “Научни изследвания” - http://www.fni.bg; https://www.fni.bg/?q=node/9

Допълнителна

1. Съревнование за млади учени - http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm

2. Marie Currie Alumni Association - https://www.mariecuriealumni.eu/groups/bulgaria-chapter