ADMD150 Маркетинг на изследователски резултати в публичната администрация

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Ролята на интегрираните маркетингови комуникации за популяризиране на резултатите от научните изследвания.

• Принципите и методите на създаванато на бранд в науката.

Цели на курса - компетентности:

• Да постигне знания и умения по основните гледни точки в рекламата и брандинга на научните резултати.

• Да изгради капацитет за създаване и поддържане на бранд в науката.

• Да придобият способности за концептуализиране при изграждането на бранд в науката.

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• основните понятия и стратегии в интегрираните маркетингови комуникации, като ще може да ги анализира критично и да синтезира нови идеи;

• ролята на избора на медия за пазара и популяризирането на изследователските резултати;

• значението на бранда и ценността му в науката, като ще владее методите за неговото изграждане.

2) могат:

• да изграждат стратегия за популяризиране на научните си резултати, като бързо намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват необходимата информация от различни източници;

• да формулират концепция за бранд за различни научни организации и учени – притежават умения за решаване и преодоляване на проблеми;

• да генерират рекламни идеи.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Насоченост на изследователските резултати и структура на маркетингов проект
  2. Триадата маркетинг, реклама и ПР
  3. Пазар на изследователските резултати
  4. Медийна офанзивност и изследователски дискусия
  5. Създаване на бранд в науката

Литература по темите:

1. Банков, Кристиан. Консумативното общество. С., ИК Лик, 2009

2. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. С., Св. Климент Охридски, 1992.

3. Доганов, Димитър. Ференц Палфи, Рекламата каквато е, Princeps, С., 1999

4. Егазаров, А., Иллюстрованная энциклопедия символов, Астрель АСТ, Москва, 2003

5. Зийман, Серджо. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., Locus, 2007

6. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация – презаредена, С., Сiela, 2003

7. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист, С., Принцепс, 1999

8. Павлова, Албена. Секс, еротика, реклама. С., Нова звезда, 3013, ISBN: 978-954-8933-74-2

9. Павлова, Албена, Здравко Славчев.. Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. Нова звезда, 2015

10. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата, С., Кръгозор, 2001

11. Фройд, Зигмунд, Въведение в психоанализата, С., Наука и изкуство, 1990

12. Юнг, Карл Густав. ЕОН (Изследвания върху символиката на цялостната личност), Плевен, Евразия-Абагар, 1995

13. Jewler, J., B. Drewniany, Creative Strategy in Advertising. Wadsworth, 2001

14. Liungman, Carl G., Dictionary of Symbols. 1998

15. Всичко, което откриете в книжарниците, библиотеките и интернет в областта на рекламата, брандинга и комуникациите