ADMD140 Разработване и приложение на публичните политики

Анотация:

Курсът:

• запознава докторантите с основните теории, модели и концепции в сферата на политическия анализ;

• разглежда влиянието на вътрешната и външната среда в процеса на изработване на политики;

• анализира ролята и мястото на изпълнителната и законодателната власт в обществения живот;

• запознава с целите и с ограничителите при прогнозирането и осъществяването на политически анализ;

• представя методите за оценка при анализиране на публичната политика.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

• Как да използват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране при обосноваване наличието на политически проблем;

• Как да разширяват и изменят съществуващите знания при разработването и приложението на публични политики;

• Как да представят знания и разбиране на най-високо равнище, не само в областта на публичните политики, но и в близки научни области;

• Как да демонстрират и изразяват знания при подбора на “правилна” политика и да намерят алтернативи на общественозначими проблеми.

2) умения:

• Да комуникират чрез различни медии пред различна аудитория в процеса на оценка на проблемите в публичната сфера;

• Да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват необходимата информация от различни източници при анализ на процесите на взимане на решения;

• Да разработват иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии и да подобряват стандартните модели и подходи;

• Да владеят методи и средства за предвиждане на промените и проблемите и да мислят иновативно при разработването на политически аргументи.

3) компетентности:

• Да извършват информирани преценки по сложни въпроси в областта на публичните политики дори и при отсъствие на пълни данни;

• Да представят идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и неспециалисти;

• Да демонстрират умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и да преценяват необходимостта от актуални публикации.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения по:

• Микро- и макроикономика;

• Публична администрация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на публичната политика – понятиен апарат и дефиниции
  2. Преглед на изследванията в сферата на политическия анализ
  3. Процесът на политически анализ или какво представлява той и защо представителите на държавната администрация трябва да го извършват?
  4. Анализи при изработването на политики. Използване на политическия анализ в практиката
  5. Участници в процеса на анализиране
  6. Структуриране на общественозначимите проблеми в процеса на анализиране
  7. Прогнозиране в сферата на политическите анализи – цели и ограничители
  8. Елементи на анализа - обществен избор, търсене и предлагане, икономически анализ
  9. Наблюдение и контрол в сферата на политическите анализи. Видове политически действия и резултати
  10. Етика и ценности в процеса на политическо анализиране

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Основна литература:

1. Dunn, W., Public Policy Analysis – An Introduction. Third Edition. Upper Saddle River, New Jersey 07458;

2. Anderson, J., Public Policymaking. Fifth Edition. Houghton Mifflin Company. Boston. New York, 2003;

3. Stone, D., Policy Paradox – The Art of Political Decision Making. Revised Edition.W.W. Norton & Company. New York;

4. Dye, Th., Understanding Public Policy. Eleventh Edition. Upper Saddle River, New Jersey, 2005-11-04.

5. Encyclopedia of policy studies / Ed. by Stuart S. Nagel. New York: Marcel Dekker, 1983;

6. Mazmanian, Daniel A. Implementation and public policy. University Press of America,, 1989;

7. Howlett, Michael, Studying public policy : policy cycles and policy subsystems, Oxford, Oxford University Press, 1995;

8. Frederick, William Crittenden, Business and society : corporate strategy, public policy, ethics / William C. Frederick, Keith Davis, James E. Post. New York: McGraw-Hill, 1992;

Допълнителна литература:

• Fischer, Frank, Reframing public policy : discursive politics and deliberative practices, Oxford. Oxford University Press, 2003;

• Little, I. M. D., Ethics, economics, and politics: principles of public policy, Oxford. Oxford University Press, 2002;

• Smith, Alexander T. Time and Public Policy. Knoxville. Tenessee Press, 1988

• Young, Eoin. Writing effective public policy papers : a guide for policy advisers in central and Eastern Europe Budapest. OSI/LGI, 2002;

• Heidenheimer, Arnold J., Comparative public policy : the politics of social choice in America, Europe, and Japan. New York . St. Martin's Press, , 1990;

• Nagel, Stuart S. Public policy : goals, means, and methods. Lanham: University Press of America, 1991

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ЕСЕТА 20% 20% 20%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 20% 20%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 30% 30%

РЕШАВАНЕ НА КАЗУС 30% 30%

ТЕСТ 80%