ADMD130 Взаимодействия и ефективност на държавните, общинските и неправителтвените организации

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Целта на курса е да запознае докторанта със същността, ползата и проблемите на съвместната дейност на държавните, общинските и неправителствените организации

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

• за българската нормативната уредба отнасяща се до държавното и местно управление, както и за неправителствените организации.

• За добрите примери, същността и ползата от сътрудничеството между държавните, общинските и неправителствените организации в света, които да могат да се използват за да

• За начините на сътрудничество и взаимодействие на горепосочените три елемента в България

2) умения:

• да откриват, оценяват подреждат, и използват необходима информация от разнообразни източници, касаещи държавното устройство, местната власт и неправителствените организации в Република България.

• да управляват сътрудничество между държавните, общинските и неправителствените организации в България

3) компетентности:

• да създават и интерпретират нови знания чрез собствен анализ

• притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски проект с научна стабилност


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

За държавното устройство, местната власт и неправителствените организации в Република България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и ефективност на държавните организации
  2. Същност и ефективност на общинските организации
  3. Същност и ефективност на неправителствените организации
  4. Проблеми при взаимодействието между трите фактора
  5. Изготвяне на примерен проект за ефективно сътрудничество между трите организации

Литература по темите:

Основна

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публично-частното партньорство

Публичен стратегически мениджмънт, МС, С. 2009

Арабаджийски, Н. Държавно и публично управление, С. 2014

Къндева, Е. Публична администрация, С. 2003

Манлиев, Г. Новият мениджмънт в публичния сектор, ,С, 2006

Христов, Хр. Нви подходи в управлението на публичния сектор, С. 2005

Lunn E. Public Management as Art, Science and Profession, Chatman, New Jersey, 1996

Допълнителна

Проучване на модели на координация на деконцентрираните звена в страните членки на ЕС – С. МРРБ 2006

Брайтън, К. Джаксън, П. Новият мениджмънт в публичния сектор, С. 1998

Morlino L (2004) What is a good democracy? Democratisation 11:5, (December