ADMD120 Изследователски методи в публичната администрация

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Подготовката и провеждането на научни изследвания в областта на Публичната администрация.

• Прилагането на изследователски методи и модели за постигане на целенасочени теоретико-практически резултати.

• Създаването и прилагането на изследователски проекти.

• Предлагането на научно-изследователските продукти на заинтересованите ползватели (бизнеса, неправителствените организации и др.).

Цели на курса:

• Да бъдат усвоени знанията и уменията за резултатни научни изследвания в областта на публичната администрация.

• Да се развият умения за рационалното набиране на данни и осъществяване на социологически, социално - икономически и математико – статистически анализи на процеси в публичната сфера.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Компетентности за самостоятелност и отговорност: да притежават способност за самостоятелна оценка и подбор на тематиката, заглавието и структурата на проекта за докторска дисертация; отговорност при спазването на всички срокове за подготовка на отделниче части от дисертацията;

Компетентности за учене: да показват последователност и интерес към системното усвояване на новостите в методите за подбор, натрупване и анализиране на необходимата информация.

Комуникативни и социални компетентности: да са в състояние да синтезират качествени изводи от осъществяваните изследвания и да ги представят разбираемо и убедително пред специализирана професионална среда.

Професионални компетентности: · да разбират детайлно техниките, прилагани за научни

изследвания и сложни академични проучвания; да извършват информирани преценки по

сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни, както и да представят идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и неспециалисти; да притежават способност за развитие в сложни условия ангажирайки се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението;

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методическият подход и инструментариум за анализ на теоретични и практически проблеми;

• Историческият контекст и причинността за появата и развитието на сложни явления от научната област;

• Терминологичната мрежа употребявана в научната област и в съседни на нея области за да опишат отношенията на взаимосвързани процеси и резултати;

• Научните подходи за съставянето на анкети с изследователски въпроси, за специфицирането на зависими и независими вариации, за проверка на адекватността и валидността на изследователски конструкция и дизайнирането на изследователски проекти;

• Множеството изследователски практики използвани в публичната администрация и политика, включващи: лабораторни и теренни изследвания, съдържателен анализ на проучвания, подробно интервюиране и др.;

2) могат:

• Да обясняват изследователския процес, изследователските принципи и умения;

• Да реализират връзката между теорията и изследователската практика;

• Да разбират важността на изследователската етика и да я интегрират в изследователския процес;

• Да могат да събират, да обсъждат критично и да прилагат емпиричния материал по даден научен или практически проблем;

• Да създават, да представят пред специалисти и неспециалисти и аргументирано да защитават оригинален научен труд, допълващ съществуващи вече знания в областта или даващ нови знания;

• Да продължават изследванията в съответната научна област на все по-сложни равнища, като допринасят за развитието на нови техники, идеи или подходи;

• Да създадат научно-изследователско предложение от което в бъдеще да произлязат стойностни научни публикации;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Начало на изследователски проект - предварителна подготовка 2. Съставяне на описанието на проекта 3. Съставяне на проекта за изпълнение. 4. Оценяване на възможните варианти. 5. Моделиране на изследователския проект 6. Набиране на данни (въпроси и въпросници) 7. Защита на проекта, изследователските данни и други етични въпроси 8. Вторичен анализ на данните – намиране и анализиране на съществуващите данни 9. Комбиниране на индикаторите и конструиране на индексите 10. Комунициране на изследователските резултати и завършване на проекта

Литература по темите:

Popular Research Methods Books

Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Paperback)

by John W. Creswell (shelved 9 times as research-methods)

avg rating 3.69 — 1,429 ratings — published 1994

Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research (Paperback)

by Gary King (shelved 9 times as research-methods)

avg rating 3.23 — 455 ratings — published 1994

Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (Paperback)

by John W. Creswell (shelved 7 times as research-methods)

avg rating 3.81 — 476 ratings — published 1997

The Craft of Research (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)

by Wayne C. Booth (shelved 6 times as research-methods)

avg rating 3.85 — 2,087 ratings — published 1995

The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (Paperback)

by Barney G. Glaser (shelved 5 times as research-methods)

avg rating 3.94 — 254 ratings — published 1967

Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)

by Robert K. Yin (shelved 5 times as research-methods)

avg rating 3.78 — 438 ratings — published 1984

Social Research Methods (Paperback)

by Alan Bryman (shelved 4 times as research-methods)

avg rating 3.31 — 373 ratings — published 2001

Writing Ethnographic Fieldnotes (Paperback)

by Robert M. Emerson (shelved 4 times as research-methods)

avg rating 3.64 — 489 ratings — published 1995

Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (Paperback)

by Steinar Kvale (shelved 4 times as research-methods)

avg rating 3.51 — 146 ratings — published 1996

Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (Paperback)

by Juliet Corbin (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.87 — 171 ratings — published 1990

Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education (Paperback)

by Sharan B. Merriam (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.68 — 98 ratings — published 1997

Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Paperback)

by Matthew B. Miles (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 4.12 — 193 ratings — published 1994

Naturalistic Inquiry (Hardcover)

by Yvonna S. Lincoln (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 4.24 — 63 ratings — published 1985

Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis (Paperback)

by Kathy C. Charmaz (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.90 — 224 ratings — published 2006

The Coding Manual for Qualitative Researchers (Paperback)

by Johnny Saldana (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 4.10 — 111 ratings — published 2009

Qualitative Data Analysis with NVivo (Paperback)

by Patricia Bazeley (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 4.17 — 50 ratings — published 2007

Designing and Conducting Mixed Methods Research (Paperback)

by John W. Creswell (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.97 — 89 ratings — published 2006

Writing Up Qualitative Research (Paperback)

by Harry F. Wolcott (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.67 — 87 ratings — published 1990

Survey Research Methods, Third Edition (Applied Social Research Methods Series Volume 1)

by Floyd J. Fowler Jr. (shelved 3 times as research-methods)

avg rating 3.64 — 92 ratings — published 1984

Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (Bcsia Studies in International Security) (Belfer Center Studies in International Security)

by Alexander L. George (shelved 2 times as research-methods)

avg rating 3.77 — 132 ratings — published 2005

Evaluation: A Systematic Approach (Hardcover)

by Peter H. Rossi (shelved 2 times as research-methods)

avg rating 3.16 — 128 ratings — published 1979

Conduct Your Own Survey P (Paperback)

by Priscilla Salant (shelved 2 times as research-methods)

avg rating 3.33 — 40 ratings — published 1994

Writing Your Journal Article in 12 Weeks: A Guide to Academic Publishing Success (Paperback)

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧАИ 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИТЕ 10%