ADMD110 Организация на публичната администрация

Анотация:

Курсът “Организация на публичната администрация” е задължителен аудиторен курс, който се предлага за изучаване от докторанти в докторска програма «Организация и управление извънпроизводствената сфера(публична администрация)» на НБУ.

Целите на курса са чрез разглеждане и обсъждане на отделни основни теми от областта на организацията на публичната администрация и решаване на практически задачи:

- да запознае докторантите с базови знания за същността на организацията и функционирането на системата на публичната администрация;

- да запознае докторантите с основни практико-приложни аспекти за реализирането на основните дейности на публичната администрация;

Обучението в курса е насочено към придобиване на цялостна представа от обучаваните за организационните и практико-приложните аспекти на публичната администрация и за нейните основни дейности.

Обект на изучаване е организацията на публичната администрация, като система, структура и дейности.

Предмет на изучаване в курса са: същността на публичната администрация; нейната нормативна основа за изграждане и функциониране; основните принципи на организация и на дейността й; нейните структури и обхват; видовете администрации; длъжностите на служителите в администрацията; техният статут и отговорности; тяхното обучение и оценяване; организацията на основните административни дейности осъщестяввани от служителите на публичната администрация.

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

• за методите на научните изследвания в областта на организацията на публичната администрация;

• за съвременните тенденции в развитието на българската публична администрация с акцент – организацията и функционирането й, както и основните дейности, които осъществяват нейните служители;

• за нормативната уредба отнасящи се до организацията и дейността на публичната администрация;

• за ролята и отговорността на всеки служител от публичната администрация в процеса на модернизирането й.

• за начините за извършване н акритичен анализ и синтезиране на нови идеи за организациуятан апубличната администрация.

2) умения:

• да прилагат общите и специалните закони отнасящи се до изграждането, функционирането на публичната администрация и дейността на нейните ръководни органи и служители;

• да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват бързо необходима информация от раздлични източници, свързана с организацията на публичната администрация;

• да владеят методи и средства и да предвиждат промените и проблемите при въвеждане на нови политики от управляващите и ново законодателство, отнасящо се до изграждането и функционирането на системата на публичната администрация, като се абстрахират от средата и да мислят иновативно.

3) компетентности:

• самостоятелно и отговорно да създават и интерпретират нови знания чрез собствени изследвания в областта на организацията на публичната администрация;

• демонстриране на общи способности за концептуализиране, генериране на нови знания и разбиране на най-модерните достижения, свързани с изграждането на организационни модели на публичната администрация;

• извършване на информационни преценки в областта на организацията на публичната администрация и възможност за представяне на авторови идеи за усъвършенстване на дейността на служителите й.


Предварителни изисквания:
Обучаемите да имат знания и/или умения:

За държавното и публичното управление в Република България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на организацията на публичната администрация
  2. Нормативна основа за организацията и функционирането на публичната администрация в България
  3. Принципи на публичното управление и на организация на дейността на публичната администрация
  4. Структура на публичната администрация в Република България
  5. Длъжности в публичната администрация
  6. Статут и отговорности на служителите от публичната администрация
  7. Обучение на служителите от публичната администрация
  8. Оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
  9. Организация на основни административни дейности в публичната администрация
  10. Тест и оценяване на есе

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Обща част., Сиела, С., 2005 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Специална част., Сиела, С., 2005г.

Допълнителна

Балабанова, Хр. Държавните служители в законодателството на Република България. С., 1994 г. - монография

Балабанова, Хр. Администрация на изпълнителната власт в законодателството на Република България. Албатрос. С., 2000 г. - монография

Бенев, Б. Основи на теорията на държавната администрация. Фенея. С., 2000 г. – учебно помагало

Бенев, Б., Величков, Ив. Терминологичен речник по публична администрация. С., 2001 г. - речник

Близнашки, Г. Принципи на парламентарното управление. СУ «Св.Кл.Охридски». С., 1999 г. - монография

Босер, Д., Демке, Кр. Държавната служба в страните кандидатки за членство в ЕС. НБУ. С., 2003 г. - монография

Ботев, Й. и колектив. Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България. СУ «Св.Кл. Охридски». С., 2001 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Теоретически основи на публичната администрация. Част първа. Бл., 2004 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Държавна администрация. Част втора. С., 2004 г. – учебно помагало

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 2002 г. - монография

Воденичаров, Ал. Местното управление във Франция. ЮЗУ «Н.Рилски», Бл., 2002 г. - монография

Георгиев, Л. Поредица от доклади на OECD, SIGMA, PHARE, (доклад №№14, 16, 21, 23). НБУ. С., 1999 г. – научни доклади

Георгиев, Г., Христов, Ч. Статут и заплащане на държавния служител – цялостна нормативна уредба, професионални разяснения и правен коментар. С., 2000 г. – учебно помагало

Демке, Кр. Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? Държавният служител - начин на действие. НБУ. С., 2006 г. – монография

Димитров, Д. Държавнослужебно право на Република България. Сиела. С., 2010 г. – учебник

Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за граждански контрол. С., 2002 г. – монография

Иванова, Л. Административно обслужване на «едно гише». С., 2003 г. – монография

Костов, Д. Държавна служба. С., 2002 г. - монография

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г. – монография

Къндева, Ем., Йорданов, Б. Правен режим на държавната служба. Сиела. С., 2002 г. – учебно помагало

Къндева, Ем. Публична администрация. Сиела. С., 2008 г. – учебник

Къндева, Ем., Спиридонова, Ив. Сравнителна публична администрация. Държавно управление и администрация в други страни. Сиела. С., 2006 г. - монография

Лазарова, Д. Коментар на наредбата за атестиране на служителите от държавната администрация. Сп. Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Манжно, М. Публична администрация и услуги в обществен интерес: Каква европеизация? НБУ. С., 2006 г. - монография

Манлиев, Г. Разяснения за приложението на Стратегията за обучение на служителите в администрацията. Сп.Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Павлов, П. Публичният достъп до официална информация в процеса на българската административна реформа. Конференция «Месец на науката – Варна». В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, С. Институцията «Омбудсман» – инструмент за защита на гражданските права и интереси в информационното общество. Конференция «Месец на науката – Варна», В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, Св. Основи на публичната администрация. ВСУ «Черноризец Храбър». В., 2000 г. – учебно помагало

Сивков, Цв. Военният омбудсман според законодателството на Федерална република Германия. Сп. Съвременно право, бр.1/2000 г. - статия

Славова, М. Сборник нормативни актове «Държавна служба». С., 2000 г. – учебно помагало

Славова, М. Сборник нормативни актове «Местна власт». С., 2001 г. – учебно помагало

Славова, М. Омбудсманът – българска перспектива. С., 2002 г. - монография

Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. С., 2003 г. - учебник

Стефанова, М., Калфова, Ел. Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление. С., 2004 г. – научни доклади

Танев, Т., Верхайн, Т. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст. Гал-ико. С., 2000 г. – научни доклади

Танева, Ал., Георгиева, Ян. Публична администрация в политическа среда, СУ «Кл.Охридски», С., 2004 г. - тестове

Христов, Хр., П. Павлов, П. Кацамунска. Основи на публичната администрация. УНСС. С., 2007 г. - учебник

Периодика

Годишник на Департамент „Администрация и управление“, Том 4, 2019 г.

Годишник на Департамент „Администрация и управление“, Том 3, 2018 г.

Годишник на Департамент „Администрация и управление“, Том 2, 2017 г.

Годишник на Департамент „Администрация и управление“, Том 1, 2016 г.

Годишник на Департамент „Публична администрация“, Том10, 2015 г.

Годишник на Департамент „Публична администрация“, Том 9, 2014 г.

Годишник на Департамент „Публична администрация“, Том 8, 2013 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 7, 2012 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 6, 2011 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 5, 2010 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 4, 2009 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 3, 2008 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 2, 2005 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том 1, 2004 г.

Средства за оценяване:

- есе - 30%

- тест - 70%;