COGD218 Философия на когнитивната наука

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с философския контекст, в който възниква когнитивната наука, с различните схващания за ролята на философията като една от дисциплините, участващи в интердисциплинарния проект на когнитивната наука, както и със съвременните философски дискусии, имащи отношение към тази област на науката.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните схващания за ролята на философията в когнитивната наука;

• Кои са основните автори, които задават тона на дискусиите във философията на когнитивната наука;

• Зад кои решения на психофизическия проблем застават по-голямата част от работещите в областта на когнитивната наука, от какво зависи избора на позиция спрямо този проблем, кои са основните аргументи за и против функционализма и теориите за идентичност на мозъчни и ментални процеси;

• Кои са основните типове научно обяснение и кои от тях са предпочитани в когнитивната наука.

2) могат:

• да участват с аргументи в дискусии за ролята на философията в когнитивната наука;

• да формулират и защитават с аргументи собствена позиция по психофизическия проблем и по въпроса кой е най-подходящият тип обяснение за когнитивната наука.


Предварителни изисквания:
ползване на английски език (мин. ниво В2)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Bechtel, W. (2010). How can philosophy be a true cognitive science discipline? Topics in Cognitive Science, 2 (3), 357–366.

Bechtel, W., & Abrahamsen, A. (2005). Explanation: A mechanist alternative. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 36, 421–441.

Brook, A. (2009). Philosophy in and Philosophy of Cognitive Science. Topics in Cognitive Science, 1 (2), 216–230.

Chater, N., Brown, G. (2008). From universal laws of cognition to specific cognitive models. Cognitive Science 32 (1), 36-67.

Cummins, R. (2000). ‘‘How does it work?’’ versus ‘‘what are the laws?’’: Two conceptions of psychological explanation. In: Keil, F. & Wilson, R. (Eds.) Explanation and Cognition. Cambridge, MA: MIT, 117–144.

Dennett, D. (2009). The Part of Cognitive Science That Is Philosophy. Topics in Cognitive Science, 1 (2), 231–236.

Shepard, R. (1987). Toward a universal law of generalization for psychological science. Science 237, 1317-1323.

Thagard, P. (Ed.) (2007). Handbook of Philosophy of Science. Philosophy of Psychology and Cognitive Science. Amsterdam: Elsevier.

Thagard, P. (2009). Why Cognitive Science Needs Philosophy and Vice Versa. Topics in Cognitive Science, 1 (2), 237–254.

Средства за оценяване:

80% - писмена работа (реферат) върху избрана от студента и съгласувана с преподавателя тема;

20% - обсъждане с преподавателя на дискусионни въпроси, засегнати в реферата.