COGD217 Репрезентация на понятията и процесите на категоризация

Анотация:

Курсът запознава с основните репрезентационистки схващания за понятията. Обсъждат се емпиричните свидетелства в подкрепа на различните схващания и проблемите, с които те не могат да се справят.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните твърдения, зад които застават репрезентационистките теории за понятията, които разглеждат концептуалните репрезентации като дефиниции (т. нар "класическа" теория), прототипни структури, съвкупност от екземпляри или теории;

2) могат:

да планират експериментално изследване за проверка на свидетелствата в подкрепа на различните схващания за понятията.


Предварителни изисквания:
Завършен курс COGM313 Понятия и категоризация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Исторически преглед на основните теории за понятията: понятията като функции (способности), понятията като абстрактни обекти и понятията като репрезентации.
  2. Защо в съвременната когнитивна наука се е наложила репрезентационната теория за понятията: ролята на предпочетените изследователски подходи.
  3. Критиката на "класическата теория" като изходен пункт на обсъждането на основните репрезентационистки схващания за понятията. Какво пропускат критиците на класическата теория.
  4. Понятията като прототипни структури: основни експерименти, установяващи ефектите на типичност; слаби места на прототипната теория.
  5. Понятията като съвкупности от екземпляри: основни емпирични свидетелства в подкрепа на екземплярната теория, основни слабости на теорията.
  6. Понятията като теории: примери в подкрепа на това схващане, основни недостатъци.
  7. Теории за понятията и модели, експлициращи тези теории. Как проверката (потвърждаването или съответно непотвърждаването на предсказанията) на едиОтхвърлянето на един модел се отразява върху статуса на теорията, която този модел представя.
  8. Опити за хибридни теории/модели.
  9. Обобщение: силни и слаби страни на репрезентационистките теории. Има ли достатъчно основания за изоставяне на репрезентационисткия подход към понятията в когнитивната наука?

Литература по темите:

Cohen, H., Lefebvre, C. (Eds.) (2005). Handbook of Categorization in Cognitive Science. Amsterdam: Elsevier.

Fodor, J. (1998). Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Clarendon Press.

Fodor, J. (2004). Having Concepts: A Brief refutation of the 20th Century. Mind and Language, 19 (1), 29-112.

Gurova, L. (2010). Thirty Years Cognitive Studies of Categorization: What’s Behind the Reported Progress. (In print)

Margolis, E., Laurence, S. (Eds.) (1999). Concepts. Core Readings. Cambridge, MA: The MIT Press.

Murphy, G. (2002). The Big Book of Concepts. Cambridge, MA: The MIT Press.

Smith, E., Medin, D. (1981). Categories and Concepts. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Smith, D. J., Minda, J. P. (2000). Thirty categorization results in search of a model. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 26, 3-27.

Средства за оценяване:

- теоретичен обзор върху една от основните теории за понятията (50%);

- дизайн на експеримент за проверка на едно определено следствие на една от теориите (50%).