COGD213 Възприятие на движение

Анотация:

• Курсът ще представи съвременните теории за способността на човека да възприема движение и да действува в динамична зрителна обстановка.

• Целта е да се получат задълбочени познания за феноменологията, експерименталното изследване и възможните физиологични и когнитивни механизми на възприятието на движение, както и за подходите за оценка на човешките способности в областта.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• притежават задълбочени познания за възприятието на движение и неговите механизми.;

• познават методологията и изследователските подходи, използвани при изучаването на възприятието на движение;

2) могат:

• да обсъждат и прилагат знанията за механизмите на възприятието на движение в контекста на развитието на съвременните теоретични подходи към зрителното възприятие като познавателен процес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са завършили успешно курсове по възприятие и преработка на зрителна информация

• да имат необходимите познания по английски език, за да могат свободно да четат, дискутират и пишат есета върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сиймън Д.Д., Кенрик Д.Т. (2002) Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

Bruce V., Green P.R., Georgeson M.A. (1996) - Visual Perception. Physiology, Psychology and Ecology. Hove: Psychology Press.

Palmer S.E. (1999) Vision Science. The MIT Press, Cambridge

Материали, предоставени от преподавателя

Средства за оценяване:

Две изследвания, по 50% всяко, проведени самостоятелно и представени от студента