COGD211 Моно- и билингвизъм

Анотация:

• Курсът представя основните психолингвистични изследователски области фокусирайки се върху особеностите на езиковите процеси и езиковате обработка при билигви в норма и патология. Разгледа се и развитието на езика в детска възраст при билингви и връзката между билигвизмът и когнитивното развитие.

• Целта е студентите да получат задълбочени теоретични и практически познания в тази област и да се развие изследователски интерес.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
проф. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Армине Джанян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• притежават задълбочени познания за психолингвистичните модели и методи и емпиричните данни за различни популации.

• познават методологията и изследователските подходи, използвани при изучаването на езиковите процеси при монолигви и билингви.

2) могат:

• да обсъждат, прилагат знания за и правят изследвания посветени на езиковите процеси в различни популации.


Предварителни изисквания:
• COGM001, COGM213, COGM130

• да имат необходимите познания по английски език за да могат свободно да четат, дискутират и пишат на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Визуално и слухово разпознаване на думи при моно- и билингви – 10 часа 1.1 Репрезентации и обработка 1.2 Модели за речево възприятие и визуално разпознаване на думи 1.3 Мозъчни процеси при разпознаване на думи при моно- и билингви 1.4 Разпознаване на думи при моно- и билингви, страдащи от афазия
  2. 2. Продукция на думи при моно- и билингви – 10 часа 2.1 Модели за продукция на дума 2.2 Мозъчни процеси при продукция на думи при моно- и билингви 2.3 Продукция на думи при моно- и билингви, страдащи от афазия
  3. 3. Ментален лексикон при моно- и билингви – 5 часа 3.1 Семантични и концептуални репрезентации
  4. 4. Продукция и разбиране на изречение при моно- и билингви – 10 часа 4.1 Очни движения при обработка на изречение 4.2 Невроизобразителни изследвания за разбиране на изречение при моно- и билингви
  5. 5. Развитие на езика при моно- и билингви – 15 часа 5.1 Научаване на дума, формиране на концепция 5.2 Научаване на сикнаксис и фонология 5.3 Билингвизъм и когнитивно развитие

Литература по темите:

Книги

Bhatia, T.K., & Ritchie, W.C. (Eds.) (2006). The handbook of bilingualism. Malden, USA: Blackwell Publishing.

Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. New York: Cambridge University Press.

Cutler, A. (Ed.) (2005). Twenty-first century psycholinguistics: Four cornerstones. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Glezerman, T., & Balkoski, V. (1999). Language, thought, and the brain. NY: Kluwer Academic Publishers.

Henderson, J.M., & Ferreira, F. (Eds.) (2004). The interface of language, vision, and action. Eye movements and the visual world. NY: Psychology Press.

Jarvis, S., & Pavlenko, A. (2008). Crosslinguistic influence in language and cognition. NY: Routledge, Taylor and Francis Group.

Kroll, J.F., & De Groot, A.M.B. (Eds.) (2005). Handbook of bilingualism. Psycholinguistic approaches. Oxford: Oxford University Press.

Pavlenko, A. (Ed.) (2009). The bilingual mental lexicon. Interdisciplinary approaches. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Stemmer, B., & Whitaker, H.A. (Eds.) (2008). Handbook of the neuroscience of language. London: Elsevier Ltd.

Статии

Abutalebi, J., Della Rosa, P.A., Tettamanti, M., Green, D.W., & Cappa, S.F. (2009). Bilingual aphasia and language control: A follow-up fMRI and intrinsic connectivity study. Brain and Language, 109, 141-156.

Alario, F.-X., Segui, J., & Ferrand, L. (2000). Semantic and associative priming in picture naming. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 53A(3), 741-764.

Arevalo, A., Perani, D., Cappa, S.F., Butler, A., Bates, E., & Dronkers, N. (2007). Action and object processing in aphasia: from nouns and verbs to the effect of manipulability. Brain and Language, 100, 79-94.

Bialystok, E. (2010). Global–local and trail-making tasks by monolingual and bilingual children: Beyond inhibition. Developmental Psychology, 46, 93-105.

Bialystok, E., & Craik, F.I.M. (2010). Cognitive and linguistic processing in the bilingual mind. Current Directions in Psychological Science, 19, 19-23.

Bialystok, E., Barac, R., Blaye, A., & Poulin-Dubois, D. (2010). Word mapping and executive functioning in young monolingual and bilingual children. Journal of Cognition and Development, 11, 485-508.

Bloem, I., van den Boogaard, S., & La Heij, W. (2004). Semantic facilitation and semantic interference in language production: Further evidence for the conceptual selection model of lexical access. Journal of Memory and Language, 51, 307-323.

Coppens, P., & Frisinger, D. (2005). Category-specific naming effect in non-brain-damaged individuals. Brain and Language, 94, 61-71.

Costa, A, Santesteban, M., & Caco, A. (2005). On the facilitatory effects of cognate words in bilingual speech production. Brain and Language, 94, 94–103.

Craik, F.I.M., Bialystok, E., & Freedman, M. (2010). Delaying the onset of Alzheimer’s disease: Bilingualism as a form of cognitive reserve. Neurology, 75, 1726-1729.

Duyck, W. (2005). Translation and associative priming with cross-lingual pseudohomophones: Evidence for nonselective phonological activation in bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31(5), 1340-1359.

Filliter, J.H., McMullen, P.A., & Westwood, D. (2005). Manipulability and living/non-living category effects on object identification. Brain and Cognition, 57, 61-65.

Gerlach, C., Law, I., & Paulson, O.B. (2004). Structural similarity and category-specificity: a refined account. Neuropsychologia, 42, 1543-1553.

Goral, M., Levy, E.S., Obler, L.K., & Cohen, E. (2006). Cross-language lexical connections in the mental lexicon: Evidence from a case of trilingual aphasia. Brain and Language, 98, 235-247.

Herbert, R., & Best, W. (2010). The role of noun syntax in spoken word production: Evidence from aphasia. Cortex, 46, 329-342.

Janse, E. (2008). Spoken-word processing in aphasia: Effects of item overlap and item repetition. Brain and Language, 105, 185-198.

Juhasz, B.J. (2005). Age-of-acquisition effects in word and picture identification. Psychological Bulletin, 131(5), 684-712.

Kambanaros, M. (2009). Group effects of instrumentality and name relation on action naming in bilingual anomic aphasia. Brain and Language, 110, 29-37.

Klepousniotou, E. (2002). The processing of lexical ambiguity: Homonymy and polysemy in the mental lexicon. Brain and Language, 81, 205-223.

Libben, M.R., & Titone, D.A. (2009). Bilingual lexical access in context: Evidence from eye movements during reading. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35(2), 381-390.

Martin-Rhee, M.M., & Bialystok, E. (2008). The development of two types of inhibitory control in monolingual and bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 81-93.

Pecher, D., Zeelenberg, R., & Wagenmakers, E.-J. (2005). Enemies and friends in the neighbourhood: Orthographic similarity effects in semantic categorization. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31(1), 121-128.

Van Assche, A., Drieghe, D., Duyck, W., Welvaert, M., & Hartsuiker, R.J. (2011). The influence of semantic constrains on bilingual word recognition during sentence reading. Journal of Memory and Language, 64(1), 88-107.

Vigliocco, G., Hartsuiker, R.J. (2002). The interplay of meaning, sound, and syntax in sentence production. Psychological Bulletin, 128(3), 442-472.

Средства за оценяване:

РЕФЕРАТИ 2 бр. 30 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %