COGD210 Аналогия и емоции

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с теориите и експериментите, чрез които се изучава влиянието на емоциите върху когнитивните процеси и в частност, върху разсъжденията по аналогия.

• Курсът ще представи класическите и съвременни възгледи за същността на емоциите и начините, по които те променят когнитивните процеси възприятие, внимание, памет и мислене. Ще се разгледат съществуващите емпирични данни, които разграничават влиянието на емоциите с различен интензитет върху когнитивните механизми (т.е., позитивно/негативно настроение – като емоционални състояния с нисък интензитет и тревожност, страх, гняв и т.н като специфични емоционални състояния с висок интензитет). Акцентът ще е върху разсъжденията по аналогии като представител на когнитивния процес мислене и като процес, при който емпирично се изследва как емоции с нисък и висок интензитет влияят върху кодирането на целевата ситуация, извличането на база за аналогии, съпоставянето между целта и базата и трансфера на ново знание (т.е. подпроцесите на разсъжденията по аналогия).

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как емоциите влияят върху разсъжденията по аналогия и как аналогиите влияят върху емоциите;

• познават теориите и методологията, която се използва в тази област;

2) могат:

• да предвиждат и обясняват влиянието на емоциите върху когнитивните механизми, чрез които хората обработват информация в конкретна ситуация

• да обсъждат механизмите, чрез които емоциите променят когнитивните процеси и да прилагат тези знания при планиране на собствени изследвания.


Предварителни изисквания:
• да имат познания върху когнитивните механизми на разсъжденията по аналогия

• да могат свободно да четат, дискутират и пишат върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Емоции - същност, теории, методи за индуциране на емоционални състояния и методи за измерване на успешността на манипулацията.
  2. Как емоциите с различен интензитет влияят върху когнитивните процеси. Закон Йеркс-Додсън и връзки с вниманието през функциите на LC.
  3. Аналогиите - същност, теории, измерване.
  4. Как емоции се пренасят по аналогия?
  5. Как аналогиите се променят под въздействие на определено емоционално състояние? Негативно настроение и откриване на структурно сходство между повърхностно различни структури.
  6. Как аналогиите се променят под въздействие на определена емоция? Тревожността като фактор, който изземва когнитивните ресурси или подпомага кодирането на релации. Критичен анализ на систематичните противоречия в данните в WEIRD и българска извадка в изследванията на аналогии при тревожност/стрес.
  7. Интрепретации по аналогия на преживявания в ритуали за инициация. Връзка с изследванияти върху анлогии и тревожност/стрес.
  8. Представяне на резултати от самостоятелен изследователски проект

Литература по темите:

• Barrett, L. F., & Russell, J. A. (Eds.) (2015). The psychological construction of emotion. New York: Guilford.

• Brenton McMenamin and Luiz Pessoa. Discovering networks altered by potential threat (“anxiety”) using quadratic discriminant analysis. Neuroimage. 2015 Aug; 116:19.

• Bliznashki, S., Kokinov, B. (2009). Analogical Transfer of Emotions. In: Kokinov, B., Holyoak, K., Gentner, D. (eds.). New Frontiers in Analogy Research. Sofia: NBU Press.

• Eysenck, M.W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M.G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. Emotion, 7, 336-353.

• Feldman, Hristova and Kokinov (2010). How Does Anxiety Influence Analogical Mapping? In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

• Hristova, P.(2009). People in Negative Mood May See Relations Where People in Positive Mood May Not. In B. Kokinov, K. Holyoak & D. Getner (Eds.) New Frontiers in Analogy Research (pp. 204-210). Sofia, Bulgaria: NBU Series in Cognitive Science.

• LeDoux JE (2015) Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety. New York: Viking.

• Musslick, S., & Cohen, J. D. (2021). Rationalizing constraints on the capacity for cognitive control. Trends in Cognitive Sciences, 25(9), 757-775.

• Pessoa, L. (2013). The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration. MIT.

• Pacheco-Unguetti, A., Acosta, A., Callejas, A., Lupianez, J. (2010). Attention and Anxiety: Different Attentional Functioning Under State and Trait Anxiety. Psychological Science Online. First published on January 22, 2010: http://pss.sagepub.com/content/early/2010/01/21/0956797609359624

• Sakaki, M., Ueno, T., Ponzio, A., Harley, C., & Mather M. (2019). Emotional arousal amplifies competitions across goal-relevant representation: A neurocomputational framework, Cognition, 187, 108-125.

• Thagard, P., & Shelley, C. P. (2001). Emotional analogies and analogical inference. In D. Gentner, K. H. Holyoak, & B. N. Kokinov (Eds.), The analogical mind: Perspectives from cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press. 335-362.

• Vendetti, M., Knowlton, B. J., & Holyoak, K. J. (2012). The impact of semantic distance and induced stress on analogical reasoning. Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience, 12, 804-812.

Средства за оценяване:

№ на занятие Заглавие на тема

1 Емоции - същност, теории, измерване

2 Как емоциите с различен интензитет влияят върху когнитивните процеси. Закон Йеркс-Додсън и връзки с вниманието през функциите на LC.

3 Взаимодействие между емоции и познание от гледна точка на невронауки

4 Аналогиите - същност, теории, измерване

5 Как емоции се пренасят по аналогия?

6 Как аналогиите се променят под въздействие на определена емоция или емоционално състояние? Влияние на тревожността и негативното настроение върху откриване на структурно сходство между повърхностно различни структури

7 Тревожността като фактор, който изземва когнитивните ресурси и възпрепятства редица когнитивни процеси, включително и разсъжденията по аналогия

8 Интрепретации по аналогия на преживявания в ритуали за инициация. Връзка с изследванияти върху анлогии и тревожност/стрес.

9 Представяне на резултати от самостоятелен изследователски проект