FSMM155 Проект: Управление на активите и пасивите на банките

Анотация:

Целта на учебния извънаудиторен курс е да даде знания и да формира у студентите умения въз основа на анализ на качеството и структурата на банковите активи и пасиви, да се даде оценка на политиката за тяхното управление. Разработването на проекта се осъществява за реална банка. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

кои са методите и показателите посредством които се анализират банковите активи и пасиви по отношение на тяхната структура и качество

2) могат:

• самостоятелно да разработят проект, който анализира банковите активи и пасиви

• да търсят, събират и обработват финансова информация за изготвяне на проекта;

• да анализират и синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за предимствата и недостатъците на избран банков продукт.


Предварителни изисквания:
Знания по банки и банкова дейност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Методически апарат за разработване на проекта 1.Обемът на проекта е не по-малко от 10 стандартни страници и включва заглавната страница, съдържание и списък с използваната литература. В този обем не се включват приложенията към проекта. 2.За разработване на проекта се използват данни от баланса и отчета за приходите и разходите на търговската банка.

Литература по темите:

1.Радков, Р. и колектив. Банково дело. Въведение. Абагар.

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4. Баланс и отчет за приходите и разходите на конкретна банка.