FSMM222 Банков мениджмънт

Анотация:

В курса “Банков мениджмънт” ударението е поставено върху факта, че мениджърските екипи на търговските банки в нашата страна работят в условията на изключителна конкуренция от страна на другите финансови институции, което поставя пред тях въпроса за повишаване качеството на финансовия мениджмънт и на риск мениджмънта. Във връзка с това, целта на курса е да формира знания у студентите за основните страни на съвременния мениджмънт на банките и умения за вземане на рационални управленски решения в сложната и динамична среда, в която те функционират.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните страни на съвременния мениджмънт на банките и какви рационални управленски решения могат да се вземат в сложната и динамична среда, в която те функционират.

2) могат:

• Да започнат работа в банки като анализатори на банковата дейност, на рисковете, директори на банкови клонове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания

• Знания по финанси и банково дело

• Да могат да анализират финансовото състояние на дадена банкаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5. Мишкин, Фр., Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари, /превод от английски/, Изд. “Отворено общество”, С., 2000 г.

6.Джонсън Франк и Р.Джонсън, Банков мениджмънт, изд. “PRINCEPS”, Варна, 1996 г.

7.Закон за кредитните институции

8.Закон за гарантиране на влоговете

9.Закон за потребителския кредит

10. Наредби № 9 и № 11 на БНБ

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998