MSCM046 Проект: Древният Близък Изток и средиземноморският свят

Анотация:

• Въз основа на наученото в аудиторните курсове, както и чрез самостоятелна работа с научна литература, студентите трябва да изготвят проект, отразяващ културно-историческите взаимодействия между древноизточните цивилизации, Анатолия и Източносредиземноморския свят. Проектът може да е посветен на древен писмен текст, археологически паметник, обект или явление, които разкриват тези взаимовръзки.

Той може да бъде реализиран като писмен текст, презентация, проект за брошура или албум.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• Най-основните моменти от историята на Асирия, Хититска Анатолия и Микенска Гърция

• Да познават основните паметници и обекти на тези култури

Да могат:

• да правят сравнителен културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
Усвояване на материала от аудиторните лекционни курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема за проекта
  2. Работа с библиографията по избраната тема
  3. Подбор на визуален материал
  4. Разработване на проекта
  5. Представяне на проекта

Литература по темите:

• Изготвя се ad hoc в зависимост от избраната от студента тема.