COMM111 Организация, управление и програмиране в електронните медии

Анотация:

Курсът предлага две основни перспективи. Едната е свързана с проследяване на теоретичната логика на развитие на управленските теории. Втората предлага "превод" на теоретичната логика в практическите аспекти на организация, управление и програмиране в електронните медии - радио и телевизия.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване студентът получава познания за общата теория на управлението, приложение на управленските принципи в практиката на радиото и телевизията, управление на творчески персонал, принципи на програмиране и програмни стратегии, комуникация с аудиторията и управленски комуникации, както и умения да решава практически казуси в областта на радиото и телевизията, да се ориентират в сложния свят на електронното медийно пространство, да вземат управленски решения, да боравят с управленския инструментариум, да провеждат медийна политика чрез програмирането.
Предварителни изисквания:
Познания за: функциите и регулативната база за електронните медии, продукция, етични норми, историята и теорията на СМК.

Умения да създават и оценяват предавания в радиото и телевизията, да се ориентират в зрителските предпочитания, да поднасят балансирано и независимо своята гражданска позиция.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

За курса СОММ111

( Организация, управление и програмиране в електронните медии)

Основна литература:

- Ангелова, Вяра. Световното радио - модели на развитие. С.: Експреспринт ООД. 2008

- Занкова, Бисера. Студии по медийно право. Сл: Нова звезда, 1997

- Закон за авторското право и сродните му права. С.: Абагар, 2011

- Кодекс на труда. С.: Абагар, 2012

- Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.:Изд.зентър на НБУ, 2012

- Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2007

- Мелтев, Михаил. Кабелна телевизионна система в САЩ - структура, програмиране и финансиране. Годишник на депт. Масови комуникации. С.: НБУ, 2000, с.44-49.

- Мелтев, Михаил. Регулативни механизми за подпомагане на киното и телевизията в Европейския съюз, студия, Годишник на депт. Масови комуникации. С.: НБУ, 2003, стр.60-66.

- Мелтев, Михаил. Телевизията в Европейската общност в края на ХХ век. Годишник на депт. Масови комуникации. С.: НБУ,, 2004.с.27-30

- Фейол, Хенри. Общо и индустриално управление.

Допълнителна литература:

- Дракър, Питър. Ефективният ръководител

- Дракър, Питър. Ефективното управление

- Дракър, Питър. Мениджмънт – задачи, отговорности, практики, С.:”Класика и стил” ООД, 2003

- Емирян, Еди. P.S. – за радиото, което...”, С.:НБУ,1999

- Кодекс на труда. С.: СИБИ, 2004

- Медийна регулация, Сборник. С.: СИБИ, 2003

- Мишев, Димитър. Телевизията в България. С.: СУ “Кл. Охридски”, БНТ, 1996

- Мелтев, Михаил. Обществените медии в информационното общество, - В: Годишник на департамент Масови комуникации на НБУ 2007, С., е/и

- Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията. С.: “Рой Комюникейшън” ЕООД, 2003

- Огнянова, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005

- Пийлинг, Ник. Брилянтният мениджър. С.: АМАТ-АХ, 2006

- Серакинов, Георги. Авторското право и сродните му права в България. С.: СИБИ, 2002;

- Търговски закон;

- Banks, P.,B. Waisfisz: Intercultural Competencies: Turning Global Strategy into Tangible Realiyy, ITIM,2005

- Donald H. Kirkley “Broadcast Media Management Course” - Seminar; University of Maryland;

- Joseph R. Dominic - The Dynamics of Mass Communication - McGraw-Hill,Inc.1990;

Средства за оценяване:

Тестове - затворени и отворени

Семинар

Реферат

Казуси

Семестриален изпит:

- Доклада по зададен автор

- Дискусия и защита на доклада

- Тест върху теоретичния материал

- Писмено решение на задача или казус