COMM245 Проект: Управленски правила за медийни услуги

Анотация:

Изследователският проект е самостоятелна работа на студента под научното ръководство на преподавател. Той се инициира от студента или преподавателския екип одобрява се от научния съвет на програмата и е пряко свързан с научно-изследователската и творческа дейност на департамент “Масови комуникации”.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Развива самостоятелност и научно-изследователски умения и творческо мислене;

Функционира като допълнителна форма към предлаганите от департамента учебни програми и курсове, които дават възможности за кредитиране;


Предварителни изисквания:
Добро познаване на медии, комуникации и правната регулация в тази област.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-Закон за авторското право и сродните му права. 2011

-Закон за електронните съобщения 2008

-Конституция на Република България, ДВ бр.29, 10.04.1990.

-Мелтев, Михаил. Телевизията в Европейската общност в края на ХХ век. Годишник на департамент Масови комуникации, С.: НБУ, 2004.с.27-30

-Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2007.

-Серакинов, Георги. Авторското право и сродните му права в България. София: СИБИ, 2002;

-Directive 2007/65/ec of the EU Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC, 11 Dec. 2007

-Hagedoorn, J. A.L.Link , N. Vonortas: Research Partnership. Research Policy,2000

-Joseph R. Dominic - The Dynamics of Mass Communication - McGraw-Hill,Inc.1990;

-http://www.cem.bg/ (официален сайт на Съвет за електронни медии)

-http://www.nfc.bg/ (официален сайт на Национален съвет за кино)

-http://www.bnt.bg/ (официален сайт на Българската национална телевизия)

-http://www.bnr.bg/ (официален сайт на Българското национално радио)

-http://ec.europa.eu/index_bg.htm (официален сайт на Европейската комисия)

Средства за оценяване:

Форми на кредитиране:

- Подготвяне на писмен текст по зададената и одобрена тема

- Презентация и защита на изследването

- Подготовка и публикация на текста