COMM212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

Теоретична част - 10 часа

Работни семинари - 20 часа - самостоятелна работа от студентите.

Аспекти на формирането на оценката: курсова задача, Практически задача за заснемане на документален филм

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р
 Калин Калчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• ще са придобили знания за филмовия и телевизионния производствени процеси

• ще са запознати с функциите на всяка от специалностите в основния творчески състав.

• ще могат да разработват и организират заснемането на кратки документални филми, музикални и рекламни клипове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания по филмопроизводство, комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.: Титра, 2007.

Иво Драганов. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

Разработване на проект

Тест