MEDM107 Стратегии за управление на качеството в медицината и здравеопазването

Анотация:

Основните цели на курса са: запознаване на студентите с методологията и научния

инструментариум за стратегическо управление на качеството в здравна среда, осигуряване на

теоретични знания и практически умения на студентите за дефиниране на същността,

особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност, изучаване и интерпретиране в реална болнична/здравна среда на основните подходи за формулиране, разработване, изпълнение и контрол на стратегиите за управление на качеството на медицинските и здравни заведения.

прочети още
Управление на здравеопазването

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията

и нейната конкурентноспособност;

- Основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за

развитие на качеството;

- Генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

- Съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия

мениджмънт на качеството;

- Основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и

процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

- Типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

- Основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване,

реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.

2) могат:

- Да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

- Да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

- Комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

- Да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

- Да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството в здравните и медицински насочените организации;

- Да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството в здравния сектор;

- Да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

- Да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството в областта на здравеопазването.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Стратегически мениджмънт;

- Организационна култура;

- Управление на промените;

- Управление на иновационния процес;

- Производствен мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна литература:

1. Лекции по курса – доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Радев, К., Управление на качеството, НБУ, 2017

3. Радев, К., Стратегически мениджмънт, НБУ, 2017

4. Радев, К., Управленско консултиране, НБУ, 2017

5. Радев, К., Управление на иновациите, НБУ, 2017

6. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на

индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996

7. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008

8. Мирчев, М, Каменов, Я., Икономика и управление на предприятието, УИ „Стопанство”,

София, 2005

9. Мирчев, М, Основи на управлението, София, 2001

10. Мирчев, М, Харизанова, М., „Мениджмънт”, София, 2004

11. Палешутски, К., Мениджмънт, КФ „Форчън”, София, 1991

12. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000

13. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство,

С., 1999

14. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000

15. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications,

inc, Plano, 1986

II. Допълнителна литература:

1. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997

2. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд.

Информа, С., 1991 г.

3. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001

Средства за оценяване:

Тест - 60%

Курсова работа - 40%