MEDM638 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект

Анотация:

Проектът като извънаудиторна активност е разработен за да запознае студентите с основните приортетни оси и здравни потребности на обществото, и в частност в българска среда. Целта е студентите да се запознаят с основните техники при разработвате, търсене, обобщаване и анализиране на проекти и програми в областта на здравеопазването. Всеки студент ще получи задание да се запознае подробно с определена оперативна програма или активност, като представи в мултимедиен вид опорните й точки.

прочети още
Управление на здравеопазването

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р
гл. ас. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява здравеопазването като приоритетна област

2) могат

• Да намират подходящ информационни ресурси

• Да анализират и дискутират правни и регулаторни рамки


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13:978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009 –

2. Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

3. CD “Регламенти за използване на информационни източници”, автори: Ж.Винарова, П.Михова,ISBN 978-954-535-678-0, НБУ, София, 2011

4. CD „Кръгла маса и Workshop „Профилактичната телемедицина”, автори: П.Михова, Ж.Винарова, ,ISBN 978-954-535-684-1, НБУ, София, 2011

5. Винарова Ж., П.Михова Монография „Здравната информация като социален регулатор”, , ISBN 978-954-09-0726-0, 2012, Издателство "Захарий Стоянов"

6. CD „Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител:П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/

7. Асенова Д., П.Михова, МОНОГРАФИЯ Модел на ЕЗД за АГ практиката, ISBN 978-954-8628-78-5, БГ книга,, София, 2014

8. CD “Informatics and Translational Issues in the Field of Genomic Signal Processing”, author: Ivan Ivanov, compiler: P.Mihova, ISBN 978-954-535-828-9, NBU, Sofia, 2014

9. CD “IT technologies in contemporary medicine development”, compiler: P.Mihova, ISBN 978-954-535-843-2, NBU, Sofia, 2014

10. П.Михова, МОНОГРАФИЯ Софтуерни решения в медицината и здравеопазването, Бг-Книга, София, 2015, ISBN 978-619-7198-16-4

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50% 50% 50%