MBAM166 Икономика и управление на социалното осигуряване

Анотация:

Основна цел на курса е студента да покаже аналитични умения, познавайки основните теоретични постановки по основни теми, които характеризират сложния характер на финансите в сферата на социалното осигуряване-пенсионно и здравно. В студента да покаже аналитични умения, познавайки основните теоретични постановки по дадения проблем, обхванат от дисциплината „Социално осигуряване”. За постигането на тази цел е необходимо събиране, обработка и анализ на емпирични данни, с които се обосновават изводите от разработвания проект.

Основните цели на учебния курс са, както следва:

• Анализ на практически проблеми в сферата на социалното осигуряване в съвременната икономика;

• Задълбочаване на познанията в областта на допълнителното социално осигуряване;

• Развиване на способността на студентите за научно-изследователска работа, грамотно излагане на собствена оценка, изводи, обобщения и препоръки;

• Придобиване на умения за писмено изложение на логиката на изследваната проблематика, аналитично и критично мислене;

• Придобиване на умения за ползване на специализирана икономическа литература и интернет източници по проблематиката.

• Формиране на умения за анализ на дейността по пенсионно и здравно осигуряване.

прочети още
Управление на здравеопазването

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Признаците за разграничаване на социалното осигуряване от застраховането, социалното подпомагане и др.

• Да открояват различните социалноосигурителни рискове,осигурителни съвкупности, вноски и плащания.;

• Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

• Характеристиките на реформата на социалноосигурителната реформа в България във взаимна връзка с историческото му развитие и в контекста на прехода към пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз;

• Кои са фондовете за държавно обществено осигуряване, видовете помощи при краткосрочното осигуряване и пенсиите;

2) могат:

• Да дискутират и анализират ролята на пенсионноосигурителните дружества при организацията и управлението на осигурителни фондове;.

• Да анализират организацията и управлението на професионалните и универсални пенсионни фондове;

• Да анализират спецификата на доброволното пенсионно осигуряване;

• Да дискутират формите на контрол и особеностите на регулацията и надзора от страна на надзорните институции.


Предварителни изисквания:
• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Данева Ив. Електронен учебник – 2013, публикуван в информационната система за електронно обучение MOODLE - НБУ .

2. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. “Ценов”, Свищов, 2004.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

5. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

6. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

7. Дулевски, Л., Л.Стефанов, Осигурителни системи и фондове в България, С.,1999 год.

8. Христосков, Социално осигуряване. ИК “Труд и право”, С., 2013.

Нормативна уредба

9. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

10. Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg

Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества, на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Средства за оценяване:

Тест или презентация по зададена тема - 50%

Курсов проект - 50%