MEDM602 Акредитация на лечебни заведения

Анотация:

- да представи на студентите методите за оценка на лечебните заведения – сертифициране и акредитиране

- да запознае студентите с нормативната уредба, регламентираща акредитацията на лечебните заведения в страната

- да представи основните критерии за акредитиране на отделните лечебни звена

- студентите да придобият практически умения за подготовка на лечебното заведение за акредитация

- да запознае студентите с критериите за акредитиране на лечебните заведения за извършване учебна и научна дейност

прочети още
Управление на здравеопазването

Преподавател(и):

проф. Асен Петков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- методи за извършване оценка на лечебни заведения

- алгоритъмът за извършване на акредитация на лечебно заведение в Р България

- критериите за извършване на акредитация на цялото лечебно заведение

- критериите за извършване на акредитация на отделни звена в лечебното заведение

- критериите за извършване на акредитация на цялото лечебно заведение за учебна и научна дейност

2) могат:

- да подготвят документацията за извършване на акредитация на лечебно заведение

- да подготвят доклад за самооценка на лечебното заведение

- да подпомагат членовете на ВЕКО при извършване на акредитация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Закон за лечебните заведения

2. Наредба № 18 на МЗ за акредитация на лечебните заведения

3. ISO/TR 10013:2001 "Указания за документацията на система за управление на качеството"

4. ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001) "Системи за управление на качеството. Изисквания"

5. ISO 9004:2000 (БДС EN ISO 9004:2001) "Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията"

6. Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения

7. Кодекс на труда

8. http://www.ads-consult.com/pagebg.php?P=11&SP=22

Средства за оценяване:

тест, реферат