ARPM103 Устойчив продуктов дизайн

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите със същността и значимостта на устойчивия дизайн. Да им даде знания и умения за прилагането на принципите на устойчиви и екологично-отговорни подходи при проектирането на мебели и изделия.

прочети още
Продуктов дизайн за интериор

Преподавател(и):

гл. ас. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и термини в областта на устойчивия дизайн;

• основните принципи при проектирането и производството на устойчиви изделия;

• основните видове материали и техните специфики от екологична гледна точка;

• специфичните производствени методи, както и принципите за оползотворяване на отпадъците.

2) могат:

• да прилагат принципите на устойчиво проектиране;

• да подбират материали и технологии, отговарящи на тенденциите в развитието на устойчиво производство;

• да прилагат адекватни от екологична гледна точка решения при проектирането на изделия и елементи за обзавеждане;

• да отчитат всички аспекти на жизнения цикъл на материалите и изработените от тях изделия.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес към дизайна.

Да са мотивирани за придобиване на нови знания и умения

в областта на устойчивия дизайн.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Добрева-Драгостинова, Ив. (2017). АБ на устойчивия дизайн. ISBN 978-954-535-950-7. София: НБУ;

• Bradbury, Dominic, Powers, Richard. New natural home. New York, Thames&Hudson 2011.

• Hanan, Ali, Norris, Pip. Natural Interiors. New York, Universe publishing 2005.

• Moxon, S. Sustainability in Interior Design. London, Laurence King Publishing Ltd 2012.

• Proctor, Rebecca. 1000 new eco designs. London, Laurence King Publishing Ltd 2009.

• Schropfer, Thomas, Material design. Basel, Birkhauser Gmbn 2011.

• Serrats, Marta. Green stile. Antwerp, Вooqs publishers bvba 2009.

• Vidiella, Alex. Bamboo, Barcelona, Loft Publications 2011.

• Vidiella, Alex. Atlas of eco architecture, Barcelona, Loft Publications 2010.

• http://www.asem-bg.org

• http://www.designboom.com

• http://www.ecofriend.com

• http://www.inhabitat.com

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ