MBAM673 Индустрия на гостоприемството

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременното състояние на индустрията на гостоприемството, с нейното историческо развитие, със международните стандарти на обслужване на най-известните хотелски вериги в света, с правната регулация на туристическия бизнес в европейските държави членки на ЕС и с особеностите на функционирането на индустрията на гостоприемството.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
 Ваня Рагина-Пеевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите ще усвоят знания относно същността, структурата и основните понятия на индустрията на гостоприемството

Ще познават нормативната база относно категоризацията и провеждането на туристически дейности в дестинации от ЕС и др.

Ще придобият знания за моделите на организация на туристическия бизнес в индустрията на гостоприемството

2) могат:

да организират туристическите дейности в различните средства за подслон и места за настаняване и в хотелските вериги

ще могат да подбират, ръководят и атестират кадрите в индустрията на гостоприемството според нормативните изсквания.

ще могат да прилагат иновативни ситеми за мениджмънт в туристическите предприятия на индустрията на гостоприемството


Предварителни изисквания:
- да имат необходимите знания по въведение в туризма, география на туризма, икономика на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина

Основы индустрии гостеприимства

П. Пеев, Икономика и менеджмънт в ресторантьорството, ISBN 954-568-004-Х

Гаранина Е.Н. Гостеприимство – динамичная индустрия // Парад отелей. 2004. № 6.

Пивоварова М.А. Стратегии привлечения клиентов в индустрии гостеприимства // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 2.

Ляпина И.Ю. Гостиничное дело. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2002

Должностная инструкция управляющего гостиницей (отелем) // www.prohotel.ru.

Средства за оценяване:

тест- 50%

самостоятелна работа- 50%

Финално оценяване:

тест- 50%

самостоятелна работа- 50%