LOGM102 Речева патология

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните нозологични единици в областта на комуникативните вербални нарушения. Акцентува се на теоретичната подготовка - етиология, патогенеза , клинична картина и диагноза и диференциална диагноза на езиковите и речеви нарушения.Разглеждат се основните прояви на патология при дисфазия на развитието, афазия, заекване , клътъринг, дизартрия, ринолалия и други нарушения на вербалната комуникация. Студентите овладяват основните маркери за оценка, диагноза и диференциална диагноза на езиковата и речева патология. Запознават се само с най- общите принципи на терапия, тъй като в последващи курсове на програмата по логопедия тези въпроси се разглеждат подробно и със съответната практическа насоченост.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса по речева патология трябва да знаят всички аспекти на езиковата и речева патология- както съвременни теории за произхода и етиопатогенетичните фактори, така и възможностите за диагностика и комплексна терапия или рехабилитация, чрез които да се осъществи социализацията на индивида с нарушение на вербалната комуникация.

Освен това те трябва да знаят и да умеят да прилагат на практика методите за оценка на езиковата компетентност, когнитивните функции и тяхната динамика, както и възможностите на терапевтичното повлияване.
Предварителни изисквания:

Познания по невроанатомия и неврофизиология на човека.

Познания по невропсихология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Решаване на казуси - след изучаване на всяка патология

Тестове чрез отворени въпроси - два теста за целия курс