REHM102 Терапия на заекване - практики основани на доказателства

Анотация:

Обект на курса са програмите за терапия на заекване и други флуентните нарушения в детска и зряла възраст. Целта на курса е да се придобият знания и умения за оценка на флуентните нарушения, формиране на индивидуален терапевтичен план, установяване на ролята на различните специалисти в терапията и проследяване и отразяване на динамиката на нарушението, както и практически умения за повлияване на симптомите на дисфлуентност при заекването.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р
доц. Иванка Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

знаят:

- Същността и проявите на дисфлуентните нарушения;

- Методите на диагностика на дисфлуентните нарушения;

- Методите на терапия на дисфлуентните нарушения.

могат:

- Да правят оценка, диагностика и диференциална диагностика на дисфлуентните нарушения;

- Да формиране на терапевтични стратегии за повлияване на конкретното дисфлуентно нарушение;

- Да прилагат някои терапевтични методи за корекция на дисфлуентните нарушения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Conture, E. G. Stuttering: Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Massachusetts: Allyn & Bacon., 2001

2. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

3. Freedman, J. S. (2001, March). Easing the Teasing: How Parents Can Help Their Children [On-line]. Available: http://www.parentclicks.com/teasing.html

4. Shames George H., Elisabeth H. Wiig, Human Communication Disorders, 1998 – библиотека на програма логопедия

5. Георгиева, Добринка, Избрани методи за корекция на заекването, Бл. 1996 г.

6. Георгиева, Д., Нарушения на плавността на речта, СУ, 2000.

7. Георгиева, Д., Нарушение на плавността на речта: нови изследователски перспективи, С-я, Графис, 2004

8. Белякова, Л. И., Е. А. Дьякова, Логопедия, заиканиер 2001 – (библиотека на програма логопедия).

9. Станкова, М., Програми за терапия на заекване, практики основани на доказателства, НБУ, 2007

10. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

11. Ценова, Цв. Говорна терапия, ПАЛ, 2011

Средства за оценяване:

тест

самостоятелна разработка