MUSM506 Художествено оформление на костюмите и сценичното пространство

Анотация:

Курсът се състои от цикъл лекции и упражнения. Цел на курса е да запознае студента с основните изисквания за работата с художник – сценограф и костюмограф при

В процеса на своето обучение изграждането на проекти за сценична реализация на представлението.студентите ще имат възможността да се запознаят с еволюцията на костюма през различните епохи. Ще се докоснат до образци на текстилното, бижутерийното и архитектурното изкуство.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни изисквания за работа с художник – сценограф и костюмограф

• Ще познават основните типове костюми и техните времеви характерситики;

• Ще познават добре символиката и семантиката на костюма от древността до наши дни.

2) могат:

• Да работят в екип по създаването на проект за сценична реализация

• Ще могат да използват получените знания в своята работа.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Беров Тодор, „Семиотика на изкуството“, Изд. „Зограф“, Варна,2000

• ВАКАРЕЛСКИ, Хр., Д. Иванов. Български народни носии сега и в миналото. С., 1943, 174 с., 153 рис., 12 табл., 2 к.

• ВЕЛЕВА, М., Български народни носии. С., 1956. 96 с.

• ВЕЛЕВА, М., Н. Тузсузова, В. Наследникова. Български народни носии и шевици. С., 1950, 32 с., 60 табл. Цв. Рис., 20 цветни фототабл.

• ДАМЯНОВ, Н. Родопски народни носии1972. 3 л., 10 фотосн. В папка

• НАСЛЕДНИКОВА, В., История на българския костюм. С., 1970. 147 с., 32 с. ил.; 2 изд. 1974, 147 с. с ил.

• РАЙЧЕВСКИ, С. Прическата на прабългарите. Аспарухова среда в Родопите. – Род, 1978, № 11, 9 – 11.

• ШАРЕНКОВ, В. Българска женска носия от XVII век. – ИНЕМ, 7, 1927, 27 – 34.

• ДЕТЕВ, П. Изработване на сукмана в Старозагорско. – БН, 1, 1942, № 2, 19 – 24.

• КОЛЕВА, Е. Традиционни тъкани за облекло на населението от Пловдивския край. – ИМЮБ, 2, 1976, 179 – 194.

• АРНАУДОВА, А. Характеристика на народното облекло в Пазарджишки окръг. – В: : І Конгр. БИД. София, 1970. Т. 2. С., 1972, 253 – 262.

• АРАНАУДОВ, М. Названия на българската народна носия. – ПП, 11, 1937 – 1938, 149 – 153.

• БАДЖОВ, С., Български носии от Солунско (картини). – В: Сб. Солун. С., 1934, 395 – 396.

• БОЯДЖИЕВ, Т., Диалектни названия на някои части на облеклото. Названия на престилката в българския език. – ЕЛ, 1967, № 6, 69 – 75.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Мъжкото облекло на българите в Тракия. – СбНУНК, 50, 1963, 41 – 85.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Носии в Родопите. – Род, 1971, 9 – 10, 48 – 49.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Тръбската носия. – В: Трънки край, С., 1940, 242 – 248.

• ВЕЛЕВ, Д. Орнаментална украса у някои народни престилки. – ХС, 1968, № 12, 11 – 18.

• ВЕЛЕВ, С. Снаряжението на родопския овчар отпреди 40 – 50 г. – РП, 4, 1933, № 2, 99 – 101.

• ВЕЛЕВА, М. Българската народна носия в Източните Родопи. – В: Народн. и бит. общн. родоп. Българи. С., 1969, 57 – 119.

• ВЕЛЕВА, М. Разложка носия. – БН, 1, 1942, № 2, 8 – 18.

• ГЕРДЖИКОВ, С. Среднородопски носии. – Род, 1967, № 12, 14 – 15, с. 28.

• ДЕТЕВ, Й. женската носия в Старозагорски окръг. – ИНЕМ, 12, 1936, 125 – 129.

• ДИМИТРОВ, Д. Български народни носии (във връзка с танците). – Спек, 1, 1947, № 1, 15 – 24; № 2, 78 – 87.

• ДОБРЕВА, Н. Народни носии в с. Садово, Пловдивско. – ГНЕМ-П, 2, 1974, 63 – 97.

• ИВАНОВ, Г. Кокетност в носията на чирпанки. – БС, 19, 1912, № 4, 236 – 238.

• ИВАНОВА, П. за родопската носия в домашна обстановка. – Рд, 14, 1935, № 1.

• КОСТОВ, С. Л. Радомирска носия, ИНЕМ, 12, 1936, 33 – 44.

• КОСТОВ, С. Л. Софийска носия, ИНЕМ, 7, 1927, 14 – 26.

• КОСТОВ, С. Л. Трънска носия. – ИНЕМ, 8 – 9, 1928 – 1929, 135 – 148.

• КРЪСТЕВА, Г. Женското народно облекло в Кюстендилско. – В: Кюстендил и Кюстендилско. С., 1973, 201 – 217.

• КРЪСТЕВА – НОЖАРОВА, Г. Българската народна носия в западните Родопи. – В: Народн. и бит. общн. родоп. българи. С., 1969, 119 – 150.

• МАРИНОВ, П. Невестинско облекло преди 100 години. – Р, 13, 1934, № 1, с. 1, с. 4.

• МИЛЕТИЧ, Л. Женската носия в Галичник (Дебърско). – МкП, 2, 1926, № 2, 103 – 105.

• НИКОЛЧОВСКА, М. Типове българско народно женско облекло в Кърджалийски окръг. – ИМЮБ, 3, 1977, 175 – 187.

• САРАФОВ, М. Родопската носия. – Род, 1978, № 9, 18 – 22.

• ВЕЛЕВА, М. Котленската носия от началото на XX век. Ч. 1. – ИЕИМ, 1, 1953, 9-62, 19 л. ил., 1 к.

• МИХАЙЛОВА, Г. Възникаване на възрожденското женско облекло в панагюрище и панагюрско. – ИЕИМ, 10, 1967, 77 – 127.

• МИХАЙЛОВА, Г. Формиране ан градското възрожденско облекло в района на същинска Средна гора. – В: Етногенезис и култ. насл. бълг. народ. С., 1971, 80 – 85.

• АВС на етнологията. Т.1. СУ "Св.Кл.Охридски", Сьст.И.Георгаева.1992.

• АВС на етнологията. Т.2. СУ "Св.Кл.Охридски", Съст.И.Георгиева. 1999.

• Детският фолклор и фолклорната култура. - БФ, 1992, кн.4, 30-40. Ботушаров, Л.

• • Коммиссаржевский, Федор, История на костюма, Минкс, 2001

• Димитрова-Попоска, Пенка, История на костюма и орнамента, С., 2003

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва:

представяне на проект/ презентация;

представяне на курсова работа;

участие в семинарите по време на семестъра.