OSPM007 Анализ на работата и подбор на персонала

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с едни от най-важните процеси от управлението на човешките ресурси – анализ на работата и подбор на персонала. Анализът на работата включва множество от дейности, които са насочени към разкриване, разбиране и описване на това, което хората извършват на работното си място. Курсът разглежда разнообразие от методи за анализ на работата. Крайният резултат от този процес са писмени документи, които описват работата и способностите необходими за нейното ефективно изпълнение. Дискутира се изключително широкото приложение на длъжностната характеристика и личностовата спецификация при управлението на човешките ресурси. Акцент се поставя върху анализа на работата като основа за осъществяването на успешен подбор на персонал в организациите. Курсът запознава студентите с основните методи за подбор, техните предимства и недостатъци. Разглеждат се проблемите свързани с директната и индиректна дискриминация при подбора.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представлява анализа на работата;

• различните методи за анализ на работата;

• целите и етапите в процеса на подбор;

• методи за оценяване на кандидатите за работа.

2) могат:

• да провеждат анализ на работата;

• да изготвят длъжностни характеристики;

• критично да преценяват ефикасността на процедурите за подбор;

• да подготвят и провеждат интервю за работа


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични възгледи от областта на социалната психология, трудова и организационна психология, психология на личността.

• Да са запознати с методологията и дизайна на психологическите изследвания, тестология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Атанасова, М. (1997). Подбор и обучение на персонал. София: Тракия-М

Ведър, О. (2004). 300 въпроса, 3000 отговора : Наръчник за явяване на интервю. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Владимирова, К. (2006). Управление на човешките ресурси : Стратегии, стандарти, практики. София: Университетско издателство "Стопанство"

Иванова, А. (2000). Какъв труд е нужен на човека? Психологически проблеми на съдържанието на труда. Академично издателство “проф. М. Дринов”. София.

Иванова, С. (2008). Изкуството за подбор на персонал : Как да оценим кандидата за един час. б.м.: Асеневци

Карабельова, С. (2000). Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Мавродиева, И. (2002). Интервю за работа. София: Сема РШ

Панайотов, Д. 2003. Организационно поведение. София: НБУ – ЦДО

Паунов, М. 2006. Организационно поведение. София: Сиела

Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок.

Трейси, Б. (2011). Привлечи и задръж най-добрите!: 21 изпитани практически подхода. София : Световна библиотека

Фърнам, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място: Изследване и обясняване. Изток-Запад

Христова, Т. (1996). Мениджмънт на човешките ресурси. Princeps.

Шопов, Д., Атанасова, М. (1995). Управление на персонала. София.

Наемане и задържане на най-добрите хора: Ръководство за успешен бизнес : авторитетни отговори на вашите въпроси / Прев. от англ. език Людмила Андреева. (2005). София: Класика и стил

Allen, J. (1985). How to turn an interview into a job. New York: Simon & Schuster

Brannick, M., Levin, E., Morgeson, F. (2007). Job and work analysis: Methods, research, and applications for human resource management. SAGE Publications.

Cook, M. (1993). Personnel selection and productivity. Chichester: New York: John Wiley & Sons

Daniels, K. (2006). Employee relations in an organisational context. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Herriot, P. (ed.).(1989).Assessment and selection in organizations: methods and practice for recruitment and appraisal. Chichester: New York: John Wiley & Sons

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people: unleashing the power of the work force. Boston: Harvard Business School Press

Robbins, S. (1991). Organizational behavior: concepts, controversies, and applications. (5th ed.). Prentice-Hall, Inc.

Thompson, L. (ed.). (2003). The social psychology of organizational behavior: key readings. New York: Psychology Press

Tosi, H., Mero, N., Rizzo, J. (2000). Managing organizational behavior. (4th ed.). Oxford: Blackwell Publishers

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

тестове - 2бр.

проект

участие в семинарните занятия

Семестриален изпит:

тест

проект