OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология

Анотация:

" Целта на курса е да опресни, затвърди и надгради базовите познания по статистика и особено по компютърна обработка на данни от психологически изследвания, получена от уводен курс по статистика и работа с SPSS, STATISTICA или друг статистически пакет.

" Курсът е центриран върху обработката на данни от реални социално-психологически и организационно-психологически изследвания в практиката. Прави се преглед на някои базисни положения (принципи в статистиката и обработката на данни; работа със статистически пакет SPSS), които се илюстрират с реални данни. Акцентът се поставя върху доразвиване и затвърждаване на уменията на студентите сами да проведат цялостно социално-психологическо или организационно изследване, самостоятелно да приложат необходимите статистически анализи и адекватно да опишат получените резултати.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
ас. Мартин Янков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основни и средно напреднали статистически техники и анализи и приложението им чрез статистически пакет SPSS

" Как да обработят данни от социално-психологически и организационни изследвания

" Как да представят резултатите от социално-психологически и организационни изследвания както за научни публикации, така и за практически нужди

2) могат:

" Да работят на средно напреднало ниво със статистически пакет SPSS

" Да подготвят файлове за въвеждане на данни от социално-психологически и организационни изследвания, да обработват данните и да извеждат резултати от подходящите анализи в подходящия вид - таблици и графики

" Да представят завършен анализ по подходящ за целите на изследването начин


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От уводен курс по статистика

" От уводен курс по SPSS, STATISTICA или друг статистически пакетФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Калинов К. (2010). Статистически методи в поведенческите и социалните науки. София: НБУ, второ преработено и допълнено издание

Landau, S. & Everitt, B. (2004). A handbook of statistical analyses using SPSS. CRC Press LLC

Leech, N., Barrett, K. & Morgan, G. (2005). SPSS for intermediate statistics : use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum associates, 2nd ed.

Morgan, G., Leech, N., Gloeckner, G. & Barrett, K. (2004). SPSS for introductory statistics : use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum associates, 2nd ed.

Средства за оценяване:

ПИСМЕН ИЗПИТ 50 %

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 50 %