OSPM005 Социална и емоционална интелигентност

Анотация:

" Курсът е надграждащ и задълбочаващ познанията в областта на социалната и емоционалната интелигентност, получени в уводен курс по социална психология.

" Целта на курса е студентите да навлязат в дълбочина в темата за социалната и емоционалната интелигентност, да познават основните модели и подходи, както и начините за измерването на социалната и емоционалната интелигентност. Практическата страна на курса е насочена към формиране на умения за планиране и прилагане на поведения, основани на принципите на социалната и емоционалната интелигентност, както и противодействие на прояви на ниска социална/емоционална интелигентност.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
ас. Мартин Янков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основните модели, концептуализиращи социалната и емоционалната интелигентност като теоретични конструкти

" Най-широко разпространените методи, чрез които се измерват социалната и емоционалната интелигентност

" Начини за развиване на социалната и емоционалната интелигентност, както и методи за противодействие на прояви на ниска социална и емоционална интелигентност

2) могат:

" Да анализират и преценяват критично ситуации на междуличностно взаимодействие от гледна точна на проявените в тях социална и емоционална интелигентност

" Да планират, изготвят и прилагат стратегии за поведение, основани на принципите на социалната и емоционалната интелигентност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От уводен курс по социална психологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Албрехт, К. (2006). Социалната интелигентност : Новата наука за успеха : Петте основни умения, необходими при взаимодействията ни с другите. София: Изток-Запад

Гарднър, Х. (2004). Нова теория за интелигентността: Множествените интелигентности на 21 век. София: Сиела, 2004

Голман, Д. (2010). Новата социална интелигентност. София: Изток-Запад

Стърнбърг, Р. (2002). Успешната интелигентност : Как практическата и творческата интелигентност определят успеха в живота. София: Наука и изкуство

Bar-On, R. & Parker, J (ed.) (2000). The handbook of emotional intelligence. Wiley

Buzan, T. (2002). The power of social intelligence. HarperCollins Publishers

Goody, E. (ed.) (1995) Social intelligence and interaction: expressions and implications of the social bias in human intelligence. Cambridge University Press

Hughes, M., Thompson, H., and Terrell, J. (ed.) (2009). Handbook for Developing Emotional and Social Intelligence. Wiley

Zeidner, M. et al. (2009). What we know about emotional intelligence: how it affects learning, work, relationships, and our mental health. MIT Press