OSPM004 Психология на човешките ресурси

Анотация:

" Целта на курса е студентите да се запознаят с основните принципи и практики за управлението на човешките ресурси в организацията.

" Студентите ще получат знания за ролята, функциите и отгворностите на мениджърите по ЧР в организациите.

" По време на курса студентите ще практикуват умения за анализ и планиране на дейностите и системите по управление на човешки ресурси в организацията.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р
 Елена Алтимирска  д-р
 Илина Начева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Какви са основните принципи и тенденции в управлението на човешките ресурси

" Как се управляват системите и практиките за човешки ресурси

" Какви са функциите и ролята на мениджърите по ЧР в организацията.

2) могат:

" Да правят анализ на практиките по човешки ресурси

" Да планират дейностите по управление на ЧР в организацията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От курсове по Социална и Организационна психологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. Изд. Албатрос. София.

2. Питърс, Т., Р. Уотърман-младши. (1988). Към съвършенство във фирменото управление. Изд. Наука и изкуство. София.

3. Паунов, М. (2006). Организационно поведение. Изд. Сиела. София.

4. Харизанова, М., Д.Бояджиев. (2004). Управление на човешките ресурси. Изд. Авангард Прима. София.

5. Владимирова, К., К. Спасов, Н.Стефанов. (1998). Управление на човешките ресурси. Университетско издателство Стопанство. София.

6. Владимирова К. (2009) Стратегическо управление на човешките ресурси. Издателство Нов Български Университет.

7. Стойчева Б., Милчева Е. (2008) Индустриални отношения и човешки ресурси. Информа Интелект.

8. Шопов Д., и кол. (2004). Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, Издателство на УНСС.

9. Armstrong M. (2010) Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice.

10. Cascio W., Aguinis H., (2010) Applied Psychology in Human Resource Management.

11. Foot, M, Hook, C. (2008). Introducing Human Resource Management (Modular Texts in Business & Economics).

12. Kenton, B., Yarnell, J. (2005) HR - The Business Partner (The HR Series).

13. Luthans, F. at al. (2006) Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge.

14. Martin J. (2009). Human resource management. SAGE.

15. Withers, M., Williamson, M. (2010). Transforming HR: Creating value through people.

Средства за оценяване:

2 текущи оценки:

1) Работа по проект – реферат или изследване

2) Попълване на текущ тест

Изисквания към реферата:

- да включва теоретична част и представяне на добри практики, пример, казус от практиката, модел, подход или друга илюстрация към избраната тема

- да бъде представено в Power Point или Prezi

Изисквания към изследването:

- да бъде проведено чрез въпросник, анкета, интервю, наблюдение или друг избран метод

- резултатите да бъдат обработени и представени графично

- да бъдат направени изводи и заключения по темата

- готовност за връщане на обратна връзка към участниците в изследването

Време за представяне – между 15 и 25 мин. Време за отговор на въпроси и дискусия – до 30 мин.