CSTM109 Цифрова обработка и анализ на изображения в графични редактори

Анотация:

Цел на курса е запознаването с основните етапи и методи за софтуерна обработка и ретуш на цифрови изображения и довеждането им до краен вид, съответстващ на предназначението им.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

ас. Мартин Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните средства за глобални корекции в ACR;

- основните средства за локални корекции в ACR;

- основните средства и техники за селектиране, ретуш и изостряне на изображения във Photoshop CC

- основните техники за ретуш на портрети и фигури във Photoshop CC

2) могат:

- да променят програмно параметрите на фотографския процес,

- да коригират перспективата и композицията,

- да ретушират и изострят изображения,

- да подготвят изображения за рекламни материали – печатни и web дизайн


Предварителни изисквания:
Добра компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Eismann, K. (2005). Photoshop Restoration & Retouching, 3rd edition. New Riders.

• Eismann, K., & DUGGAN, S. (2004). REAL WORLD DIGITAL PHOTOGRAPHY, 2nd Edition. PEACHPIT PRESS.

• Evening, M. (2013) Adobe Photoshop CC for Photographers 2013, Focal Press

• Kelby, S. (2013). Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers. New Riders.

• Kelby, S. (2011). The Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using Photoshop. New Riders.

Средства за оценяване:

2 курсови работи