MBAM709 Проект по Банков мениджмънт

Анотация:

Целта на учебния извънаудиторен курс е да даде знания и да формира у студентите умения въз основа на анализ на същността и особеностите в дейността на конкретна банка и на събрана информация да опише източниците й на печалба. Разработването на проекта се осъществява за реална банка. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същностните особености и предимства на отделни банкови продукти и услуги, които участват във формирането на печалбата на банката

2) могат:

• самостоятелно да разработят проект, който анализира същностните характеристики на отделен вид банков продукт и приходите от него.

• да търсят, събират и обработват финансова информация за изготвяне на проекта;

• да анализират и синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за предимствата и недостатъците на избран банков продукт.


Предварителни изисквания:
Знания по банки и банкова дейност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Методически апарат за разработване на проекта 1.Обемът на проекта е не по-малко от 10 стандартни страници и включва заглавната страница, съдържание и списък с използваната литература. В този обем не се включват приложенията към проекта. 2.За разработване на проекта се използват абсолютни показатели, като разходи за лихви, разходи за такси и комисиони и други, взети от конкретна банка, лизингова компания или фирма. 3.Всички данни, необходими за извършване на разчетите в проекта, се представят в текста под формата на таблици, графики, диаграми.
  2. Може да се избира една от следните теми: 1. Как банките печелят пари? 2. Предимства на разплащанията с дебитни и кредитни карти. 3. Етапи на кредитния процес в търговската банка /по примера на ……………/

Литература по темите:

1.Радков, Р. и колектив. Банково дело. Въведение. Абагар.

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000