MBAM706 Проект Маркетинг на финансовите услуги

Анотация:

Проектът следва да има практико-приложен характер. Той трябва да отразява резултатите от самостоятелните проучвания, интерпретации и заключения на студента. Изводите и заключенията от анализа следва да бъдат илюстрирани с подходящи приложения - таблици, графики, диаграми, финансови документи, рекламни материали и други.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Галина Младенова  д-р
гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на финансовите продукти и отражението на тази специфика върху маркетинга им.

• особеностите на прилагане на маркетинговата концепция в управлението на финансовите институции.

• особеностите на поведението на клиентите на финансовите институции и разработването на целевия им пазар

• процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите на финансовите институции

• спецификата на маркетинговия микс на финансовите институции и неговото планиране

2) могат:

• да анализират и оценяват маркетинговата дейност на финансовите институции

• да използват различни маркетингови метрики и да интерпретират техните стойности и зависимости между тях

• да участват при разработване на целевия пазар на финансовите институции

• да анализират и планират елементите на маркетинговия микс на финансовите институции
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат основни знания по маркетинг

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. „Пакетни продукти”, предлагани от финансовите институции: предимства за клиентите; предимства за институциите. Процес на формиране на пакетния продукт. Примери за пакетни продукти: сравнителен анализ.
  2. Финансовата грамотност на българското население и влиянието й върху потребителското поведение.
  3. Служителите като фактор за развитие на взаимоотношенията на финансовата институция с клиентите й (стандарти за обслужване на клиентите).
  4. Управление на оплакванията и предложенията на клиентите във финансовите институции.

Литература по темите:

• Дрю, С. Реинженеринг на финансовите услуги. Делфин прес, 1995.

• Младенова Г. Маркетинг на финансовите услуги, УИК, 2011.

• Мейсън, А., Б. Хой. Маркетинг на финансовите услуги, МБИ, 2002.

• Младенова Г. Маркетинг във финансовите институции, УИ „Стопанство”, 2006, 2011.

• Стефенсон, Р. Маркетинг финансовьiх услуг, Вершина, 2007.

• Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. Класика и стил, 2004.

• Cox, D., Fardon M. Financial Services. Bath Press, 1996.

• Donnelly, J. H. , L. L. Berry and T. W. Thompson. Marketing Financial Services: A Strategic Vision. Irwin Professional Pub. 1985.

• Ehrlich, E., D. Fanelli. The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and Techniques that Produce Results. Bloomberg Press; 2004.

• Ennew, C. T. Watkins, M. Wright. Marketing Financial Services. 2nd ed. Butterworth Heinemann, 2000.

• Ennew, C., N. Waite. Financial Services Marketing: An international guide to principles and practice. Butterworth-Heinemann; 2006.

• Estelami, H. Marketing Financial Services. Dog Ear Publishing, LLC. 2-nd ed., 2006.

• Farquhar, J., A. Meidan. Marketing Financial Services. Palgrave Macmillan; 2-nd ed. 2010.

• Lynda Swenson. Marketing of financial services. International Banking Institute, Sofia.

• Burton D. Financial Services and the Consumer. Routledge, London, 1994.

• Donnely, J.H. Berry L.L. Marketing Financial Services. DJ-Irwin,1985.

• Stephenson, R. Marketing Planning For Financial Services. Gower Pub. Co. 2005.