MBAM547 Финансово посредничество

Анотация:

Курсът се състои от две части, които разглеждат различни аспекти, характеризиращи финансовото посредничество като процес и структура. В първа част се анализират теориите за финансовото посредничество на основата на пазарните функции, извадени от сравнението между идеалната пазарна структура, формулирана от неокласиците Ароу и Дебрьо и пазарната реалност. В част 2 се прилага еволюционен подход към изследваната проблематика. Целта е да се обясни еволюцията на институционалната структура на финансовото посредничество през призмата на развитието на пазарните функции и ограничения, налагани върху дейността на финансовите институции.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

ще могат да дефининрат финансовите пазари, тяхната еволюция, роля и функции в глобализиранат икономика, финансовине посредници и тяхната специфична дейност.

2) могат:

да анализират теориите за финансовото посредничество на основата на пазарните функции

да правят сравнение между идеалната пазарна структура, формулирана от неокласиците


Предварителни изисквания:
Базови познания в областта на макроикономиката и микроикономиката, финанси и банково дело.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансови пазари Теоретични основи на финансовото посредничество Финансово посредничество, институционална структура
  2. Стадии в институционалното развитие на финансовото посредничество. Пазарно - и банковоориентирани структури на финансовото посредничество. Съвременни институционални промени в структурата на финансовото посредничество.
  3. Специфика на банковото посредничество. Небанкови финансови посредници.

Литература по темите:

Основна литература:

Георгиев, Л., "Финансово посредничество", СТЕНО, 2005 г. Варна

Младенов, М. , "Пари, банки, кредит", Prinies, 1998 г., София

Допълнителна литература:

Стефанова, П., "Банки и кредитно посредничество", "Тракия-М", 1999 г. София

Джонсън, Ф. И Р.Джонсън, "Банков мениджмънт", Абагар, 1996 г., В.Търново

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Курсова работа - 50%