MBAM504 Бизнес комуникации и преговори

Анотация:

Курсът "Бизнес комуникации и преговори" има за цел да обогати познанията и уменията, свързани със съвременното делово общуване и водене на преговори, както и да представи нестандартни практически методи в тази област.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

 Марио Каменов  
 Радка Масалджиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

- усвоят деловото обшуване и неговото практическо приложение на всички нива в дадена организация;

- са в състояние да обсъждат значението на успешното общуване при удовлетворяване на деловите потребности на организацията;

- прилагат техниките за водене на преговори в сектора на финансовите услуги;

- обсъждат практиката, съществуваща в страните от Европейския съюз.
Предварителни изисквания:
Студентите да са запознати с основните принципи и практики в банковото дело, както и да имат познания в областта на банковия маркетинг и мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Линч, Б., Д. Фийлд, Б. Хой, К. Уолдън, "Бизнес комуникации и преговори", МБИ, 2003г., София

2. Кършакова Р., "Бизнес комуникации", 2002г., Русенски университет "А.Кънчев"

3. Люки Р., "Бизнес комуникации", 2004г.

Средства за оценяване:

Текущ контрол - 30%

Изпит - 70%