MBAM503 Маркетинг на финасовите услуги

Анотация:

Промените, които настъпиха през последните години във външната и вътрешната среда на финансовите институции, обуславят силния интерес към приложението на маркетинга в управлението им. Финансовите институции се нуждаят от формиране на пазарна ориентация и поведение, от адекватно управление на взаимоотношенията с клиентите си. Прилагането на маркетингов подход при вземане на решения е един от факторите за постигане на бизнес успех в условията на интензивна конкуренция, динамично променяща се клиентска база, нарастваща турбулентност на средата.

Целта на курса “Маркетинг на финансовите услуги” е да даде на студентите знания относно спецификата на маркетинга на финансовите продукти и да формира умения за анализ и планиране на маркетингови активности във финансовите институции.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Дисциплината ще даде следните основни знания:

• Знания относно спецификата на финансовите продукти и отражението на тази специфика върху маркетинга им.

• Знания относно особеностите на прилагане на маркетинговата концепция в управлението на финансовите институции.

• Знания относно разработването на целевия пазар на финансовите институции

• Знания относно спецификата на маркетинговия микс на финансовите институции и неговото планиране

Обучението по дисциплината осигурява следните умения:

• Умения за анализ на маркетинговата дейност на финансовите институции

• Умения за разработване на целевия пазар на финансовите институции

• Умения за планиране на елементите на маркетинговия микс на финансовите институции

Знанията и уменията по “Маркетинг във финансови институции” са част от подготовката на управленските кадри във финансовия сектор- на различните равнища на управление и в различни по своя характер организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни знания и/или умения в областта на маркетинга и финансите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Приложение на маркетинговата концепция в дейността на финансовите институции - същност и обща характеристика на финансовите институции. Видове финансови институции. Необходимост и предпоставки за възприемане на маркетинговата концепция във финансовите институции.
  2. Фактори от маркетинговата среда, оказващи влияние върху предлагането на финансови продукти - фактори от макромаркетинговата обкръжаваща среда и тяхното влияние върху предлагането и търсенето на финансови услуги: макроикономическа среда (релативни показатели); технологическа среда; политико- правна среда (регулиращи институции и причини за силната регулация на сектора); демографска среда. Микромаркетингова обкръжаваща среда. Конкурентни тенденции в сектора на финансовите услуги. Промяна в предлагането на финансовите услуги
  3. Особености на финансовите услуги - услугата като специфичен продукт. Особености на услугата. Видове услуги в зависимост от: степента на осезаемост; ролята на човешкия фактор в производството им; необходимостта от присъствието на клиента при създаването им; целевото предназначение; поведението при покупка и др. Същност и особености на продукта “финансова услуга”.Нематериалност, неделимост, нееднородност, несъхраняемост на финансовата услуга и произтичащи от нея маркетингови задачи, доверителната отговорност, двупосочността на информацията като характеристика на финансовата услуга.
  4. Особености на поведението на потребителите на финансовите услуги - съвременни тенденции в развитието на пазара на финансови услуги.
  5. Изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиентите на финансовите институции
  6. 1. Разработване на целевия пазар на финансовите услуги: определяне на потенциалните клиенти и насочване на финансовата услуга към тях - характеристика на процеса на идентифициране и насочване към потенциални клиенти на финансови услуги; Сегментиране на пазара на финансовите продукти. Критерии за сегментиране: критерии за сегментиране на пазара на персоналните клиенти; критерии за сегментиране на пазара на корпоративните клиенти.
  7. Обща характеристика на маркетинговия микс на финансовите институции - същност на маркетинговия микс и особености при формирането му във във финансовите институции.Различия между елементите на маркетинговия микс на материално доминираните продукти и маркетинговия микс на финансовите продукти. Аргументиране на необходимостта от „разширяване” на маркетинговия микс.
  8. Продуктът като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции - същност на финансовия продукт: маркетингов аспект. „Равнища” на продукта. Финансови нужди. Фактори, оказващи въздействие при формирането на продуктовата политика на финансовите институции. Формиране на продуктовия портфейл. Разработване на продуктовите атрибути. „Пакетни” продукти. Маркова политика на финансовите институции. Концепция за жизнения цикъл на продуктите. Жизнен цикъл на финансовата услуга. Разработване на нови или модифициране на съществуващи финансови услуги.
  9. Маркетинговите комуникации като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции - особености на маркетинговите комуникации на финансовите институции. Дистрибуцията като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции
  10. Цената като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции - особености при формирането на ценовата политика и цените на финансовите продукти.

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА

Младенова Г. Маркетинг на финансовите услуги, УИ „Стопанство”, 2011

Младенова Г. Маркетинг във финансовите институции, ИСК при УНСС, 2002

Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. Класика и стил, 2004.

Ennew, C. T. Watkins, M. Wright. Marketing Financial Services. 2nd ed. Butterworth Heinemann, 2000.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

Асенова, Мариана. Банков маркетинг, 2002.

Вачков, Стефан. Банков маркетинг, Стопански свят, 1996.

Вачков, Стефан. Мениджмънт на банките. Абагар, 1996.

Данаилов, Д. Търговските банки в България- оценяване, регулиране, банкиране и надзор чрез международни методики. С., 2003

Джонсън, Фр. Банков мениджмънт, Принсепс, 1996.

Драганов, Хр. И кол. Застраховане. “ФорКом”, 1998.

Дрю, С. Реинженеринг на финансовите услуги. Делфин прес, 1995.

Заутер, В. Основи на банковото дело. Бургас, 1994

Илиев, М., Ир. Мишева. Застрахователен пазар, АИ “Ценов”, 1998.

Котлър, Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане, Класика и стил, 2002.

Мишена, Ирена. Застрахователен маркетинг. Тракия-М, 2001.

Роуз, П. Банковский менеджмент. “Дело”, 1997.

Стефенсон, Рой. Маркетинг финансовьiх услуг, Вершина, 2007.

Bateson, J. Managing Services: Marketing. Dryden Press,1995.

Cox, D., Fardon M. Financial Services. Bath Press, 1996.

Lynda Swenson. Marketing of financial services. International Banking Institute, Sofia.

Burton D. Financial Services and the Consumer. Routledge, London, 1994.

Donnely, J.H. Berry L.L. Marketing Financial Services. DJ-Irwin,1985.

Palmer A. Principles of Service Marketing. McGraw-Hill, 1994.

Zeithaml, V., Bitner, M. Services Marketing. McGraw- Hill, 1996.

www.bnb.bg

www.mi.goverment.bg

www.banks.dir.bg

www.banki.page.bg

www.datamax.bg

www.index.bg/info/banks

www.worldbank.com