MBAM502 Банков мениджмънт

Анотация:

Основната цел на курса е да предложи задълбочено и подробно разбиране на понятията, принципите и техниките в областта на мениджмънта на търговската банка.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

- да разграничават и обсъждат общо валидните аспекти на организациите и да определят доколко те се отнасят и за банковия сектор;

- да прилагат теорията на управлението и да я свързват с най-добрите управленски методи, практикуване понастоящем в банковия сектор;

- да осигуряват практическото ръководство по въпросите на доброто управление в целия спектър от ситуации, които се отнасят до банковия сектор.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на финансовото посредничество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в мениджмънта на търговската банка.Организационна структура на търговската банка.Организационна култура.
  2. Управленски стил и лидерство в търговската банка. Делегиране на права и задължения и мотивиране. Създаване и управление на екип, работа в екип. Цикъл на планиране, организация на работата и контрол. Вземане на решения и решаване на възникнали проблеми.
  3. Управление на рисковете в банковата дейност. Анализ на кредитната политика на търговската банка и управление на кредитния риск. Управление на активити и пасивите на търговската банка. Секюритизация на активи.Съвременни проблеми в управлението на търговската банка.
  4. Тест и казус.

Литература по темите:

1. Линч, Б., К. Уолдън, Е. Спарол, А. Хей, “Банков мениджмънт”, МБИ, 2002 г. София

2. Джонсън, Франк, Р. Джонсън, “Банков мениджмънт”, PRINCEPS, Варна, 1996 г.

3. Джонсън Фр., “Банков мениджмънт”, PRINCEPS, 1999г.

4. Екип, “Банков мениджмънт”, Акад. изд. Ценов, 2002г.