MBAM501 Финансова математика и статистика

Анотация:

Основната цел на курса "Финансова математика и статистика" е да предложи задълбочено и подробно разбиране на понятията, принципите, подходите и техниките в областта на финансовите изчисления използвани в банковата практика. Студентите се запознават също с основите на статистическите бази данни и на полезната информация за модели и тенденции, които могат да възникнат, тяхната полезност при оценяване и вземане на решения при определени дейности в банковата сфера.

За целта се набляга на теорията, инструментариума и прилагането на статистическите методи, наложили се в различните банки, а именно: събиране, организиране и представяне на статистическите данни; представяне на статистическата информация; дескриптивна статистика; дисперсия; корелация; индексиране; анализ на времеви редове. Третират се практически приложими методи свързани с използването на различни количествени методи в икономиката - видове лихви и тяхното изчисляване, особености на сконтовите операции и техниките на сконтираните парични потоци; изготвяне на погасителни планове и методи за изчисляване доходността на финансовите инструменти.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р
гл. ас. Мария Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще могат да боравят свободно с математическата и статистическата информация;

ще прилагат практически различните методи;

ще имат основни познания при анализиране на база данни.

ще разбират и обясняват математическите формули, които се използват в банковото дело;

ще разбират и прилагат статистическата информация, когато определят тенденциите в банковата сфера.


Предварителни изисквания:
Студнтите да имат знания и/или умения в областта на:

икономическа теория;

банково посредничество.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Мейсън, А. и Браун Л., "Финансова математика", МБИ, София, 2001 г.

2. Аспарухова П., "Финансова математика", Изд. Ценов, 1999г.

3. Линч, Б., "Финансова статистика", МБИ, 2001 г. София

4. Димитров М., "Статистика за икономисти", Изд. на УНСС, 1998 г.

5. Хаджиев В., "Икономическа статистика" Славена, 2004г