FSMM154 Проект: Системи за интегрирано управление на рисковете

Анотация:

Целта на проекта е да формира у студентите умения за идентифициране и оценяване на риска чрез използване на числителни методи в среда MS Excel, R или Python. Проектът подкрепя присъствения курс в програмата. Той развива способността за изследователска и аналитична работа на студентите.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

могат:

a. Идентифицират на какви рискове е изложен конкретен стопански субект

b. Оценят риска и да предлагат практически решения за неговото минимализиране
Предварителни изисквания:
Курсът има за осова знанията и уменията, получени от следните дисциплини:

• Финансово моделиране с MS Excel;

• Финансов мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване на заданието.
  2. Обезпечаване на информационни източници и скриптове за изчислителните процедури
  3. Оценяване на рисковете, рисково бюджетиране и предложение за минимализиране на рисковете
  4. Презентация

Литература по темите:

Jorion, Ph., Financial risk manager handbook, 2nd edition, Wiley, 2003.

Pfaff, B. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R. Series: Statistics in Practice, John Wiley & Sons, London, 2013

http://gloria-mundi.com/