FSMM153 Семинар: Портфолио мениджмънт при колективните инвестиционни схеми

Анотация:

• В курса вниманието е насочено към съвременните аспекти на анализа и управлението на портфолио от финансови интрументи при колективните инвестиционни схеми.

Целта на семинара е студентите да задълбочат познанията си в областта на инвестициите във финансови инструменти, представляващи сърцевината на инвестиционния мениджмънт.

Основните цели на учебния курс са, както следва:

• Анализ на практически проблеми в сферата на портфейлното инвестиране във финансови активи в съвременната икономика;

• Задълбочаване на познанията в областта на процеса на вземане на решения на инвестиране на финансовите пазари при отделни правно-организационни форми за колективно инветиране;

• Развиване на способността на студентите за научно-изследователска работа, грамотно излагане на собствена оценка, изводи, обобщения и препоръки;

• Придобиване на умения за писмено изложение на логиката на изследваната проблематика, аналитично и критично мислене;

• Придобиване на умения за ползване на специализирана икономическа литература и интернет източници по проблематиката.

• Формиране на умения за инвестиционен анализ.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните елементи на управлението на портфейл от ценни книжа в съвременния бизнес;

• кои са възможните стратегии за управление на портфолио от финансови инструменти, прилагани в съвремието при управлениео на колективните инвестицонни схеми;

• какви могат да бъдат целите и подходите при анализ на финансовите пазари.

2) могат:

• да разграничават инвестицонната политика, прилагана при различните институционални инвеститори, управляващи колективни инвестиционни схеми;

• да посочват особеностите при инвестиционния анализ на отделни активи или групи от активи;

• да очертават факторите, изискващи промяна на структурата на портфолиото, както и показателите за оценка на неговите резултати с оглед оптимизиране на финансовите решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания по основи на финансите

• Знания по корпоративни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стратегии на управление на финансови инвестиции. Анализ на финансовите пазари. Ефективен пазар.
  2. Колективни инвестиционни схеми. Възможни правно-организационни форми. Видове инвестиционни компании. Взаимни фондове.
  3. Организация на инвестиционния процес при управление на портфейл от финансови активи
  4. Ефективност от инвестициите при колективното инвестиране

Литература по темите:

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

3. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

4. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

5. Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

6. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

7. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

8. 8. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.