FSMM151 Осигуряване и осигурителен контрол

Анотация:

В курса по “Осигуряване и осигурителен контрол” студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за осигурителния контрол. Разглеждат се общотеоретични въпроси на социалното осигуряване и реформирането на социалноосигурителната система. Контролът в социалното осигуряване е разработен като административен и финансов, а също така и в двата аспекта – като субект и обект на контрол. Курсът интегрира теорията с реалната практика

Основните цели на учебната дисциплина са, както следва:

• Да предостави теоретико-методологически знания в областта на социалното осигуряване – финансова организация, осигурителен пазар, анализ и регулиране, рискове;

• Да даде конкретни знания за същността, класификацията и методологията на осигурителния контрол;

• Да даде конкретни познания за социалното осигуряване като субект и обект на контрол;

• Да даде знания за социалното осигуряване като обект на контрол;

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни теоретични въпроси на контрола в областта на социалното осигуряване;

• Прилаганите видове и форми на контрол в осигуряването;

• Специфичните характеристики на контрола в задължителното социално осигуряване;

• Особеностите на контрола в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;

• Особеностите на контролната дейност в доброволното здравно осигуряване;

2) могат:

• Да разграничават спецификата на контрола в разходопокривната и капиталовопокривната части на пенсионната система в страната;

• Да анализират различните подходи на осигурителен контрол;

• Да дискутират специфични особености на контролната дейност в задължителното осигуряване;

• Да дискутират характерни особености на контролната дейност в допълнителното пенсионно осигуряване;

• Да разграничават отделните направления при регулирането и надзора на социалното осигуряване в нашата страна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по макроикономика, микроикономика и корпоративни финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност, цел и функции на социалното осигуряване. Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности,вноски и плащания. финансова организация.
  2. Многоколонният осигурителен модел в България. Капиталовопокривните осигурителни схеми в нашата страна-същност, основни характеристики
  3. Регулиране и надзор в осигуряването.
  4. Контрол върху приходите и разходите в държавното обществено осигуряване.
  5. Надзор върху пенсионноосигурителните дружества.
  6. Регулиране и надзор върху допълнителните пенсионни фондове.
  7. Вътрешен контрол и вътрешен одит в осигурителните дружества
  8. тест

Литература по темите:

Литература

1. Данева, И. Осигуряване и осигурителен пазар, С., НБУ, 2018

2. Динев, М. Контрол в социалното управление, С., 1999.

Нормативни документи

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (обн. Дв, бр.105 от 2005 г., посл.изм.2019).

Закон за Комисията за финансов надзор (обн.,ДВ, бр.8 от 2003 г., посл.изм.2019)

Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2019 г.)

Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., посл изм. 2019)