FSMM043 Инвестиции в ценни книжа

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични и приложни познания за ценните книжа като финансови инструменти, търгувани на паричните и капиталови пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и инвестиционния процес при вложения в ценни книжа, на групите инвеститори и механизмите на функциониране на финансовите пазари. Въз основа на теоретични познания за възвращаемост и риск на ценните книжа се разглеждат инвестициите в акции, облигации и колективни инвестиционни схеми. Акцентира се върху инфраструктурата на капиталовите пазари и в частност на капиталовия пазар в България.

Целите на курса са:

• Да предостави знания и умения в областта на инвестициите в различни видове ценни книжа;

• Да представи съвременната инфраструктура на капиталовия пазар и неговите индикатори;

• Да разкрие същностните характеристики на процесите по управление на риска, свързан с инвестиции в ценни книжа;

• Да предостави на студентите знания, свързани с анализа на финансовите пазари и с видовете инвестициони стратегии при вложения в различните видове ценни книжа.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• съдържателните характеристики на ценните книжа, търгувани на финансовите пазари;

• кои са етапите на първичното и на вторичното предлагане на ценни книжа;

• каква е технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• кои са индикаторите на финансовите пазари ;

• характеристиките на основните инструменти на фундаменталния и техническия анализи.

2) могат:

• да разграничават ценните книжа, търгувани на капиталовия пазар от тези, търгувани на паричния пазар;

• да посочват спецификата на първичния и вторичния пазар на ценни книжа;

• да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни ценни книжа.

• да разпознават индикаторите на финансовите пазари;

• да използват основните инструменти на фундаменталния и технически анализ.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• микроикономика

• макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пазар на ценни книжа-същност, обхват, видове
  2. Пазар на ценни книжа-същност, обхват, видове
  3. Капиталов пазар – същност, инструменти и участници
  4. 4 Първичен пазар на акции и облигации.Процес на емитиране и пласиране.
  5. Търговия на регулираните пазари на ценни книжа- обхват, видове сделки.
  6. Инфраструктура на капиталовия пазар в България.
  7. Индикатори на капиталовите пазари-същност, предназначение, изчисляване.
  8. Инвестиционен анализ - Фундаментален и технически анализ
  9. тест

Литература по темите:

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

3.Петкова, И. Сделки с ценни книжа, Варна, 1994

4.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999

Интернет страници

www.investor.bg www.investopedia.com

www.bfb-sofia.bg www.profit.bg

www.fsc.bg