FSMM225 Управление на международните финанси

Анотация:

Курсът “Управление на международните финанси” е курс от магистърската програма "Финансов-счетоводен мениджмънт и застраховане". Насочен е към запознаване с понятията и възможностите, които се предоставят в областта на международните финанси. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1.Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси.

2.Основните характеристики на теорията и практиката при икономическата политика по отношение на валутния пазар и платежния баланс.

могат:

1.да разбират и използват основните понятия в областта на международните финанси.

2.да преценяват съществуващите ограничения в икономическата политика в условията глобализация.
Предварителни изисквания:
Основи на финансите

Макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в курса
  2. Валутен курс и видове валутен курс
  3. Валутнокурсови режими
  4. Паричен съвет в България
  5. Валутен пазар
  6. България в международната финансова система
  7. Текущо оценяване

Литература по темите:

Основна литература:

1.Николова, И. Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, Издателство на НБУ, 2018.

2.Колектив, Глобални пари и финанси, Издателство на НБУ, 2011.

3.Стоименов, М., Международни финанси, С., Тракия-М, 2011.

Допълнителна литература:

1.Пилбийм, П. Международни финанси, изд. FTP, С. 1995.

2.Стефанов, Ст. Международна икономика, С., 2009.

3.www.bnb.bg

4.www.bis.org