FSMM222 Банков мениджмънт

Анотация:

В курса “Банков мениджмънт” ударението е поставено върху факта, че мениджърските екипи на търговските банки в нашата страна работят в условията на изключителна конкуренция от страна на другите финансови институции, което поставя пред тях въпроса за повишаване качеството на финансовия мениджмънт и на риск мениджмънта. Във връзка с това, целта на курса е да формира знания у студентите за основните страни на съвременния мениджмънт на банките и умения за вземане на рационални управленски решения в сложната и динамична среда, в която те функционират.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните страни на съвременния мениджмънт на банките и какви рационални управленски решения могат да се вземат в сложната и динамична среда, в която те функционират.

2) могат:

• Да започнат работа в банки като анализатори на банковата дейност, на рисковете, директори на банкови клонове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания

• Знания по финанси и банково дело

• Да могат да анализират финансовото състояние на дадена банкаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Необходимост и значение на банковия мениджмънт. Характерни особености на мениджмънта на различните видове банки. Важното значение на банковия мениджмънт в периоди на икономически подем и в криза.
  2. Особености на банковия мениджмънт в България. Особености на организацията на банковия мениджмънт в нашата страна.Управление на организационната структура на банката. Управление на персонала на банката.
  3. Управление на активите на търговските банки. Същност, цели и проблеми при управлението на банковите активи. Управление на размера, състава, структурата и ръста на банковите активи.
  4. Управление на пасивите на търговските банки. Същност, цели и модели за оптимизиране на банковите пасиви
  5. Теоретични основи на управлението на банковите рискове. Същност и класификация на банковите рискове. Кредитен риск – същност, оценка и регулиране на кредитния риск. Управление на кредитния риск – управление на индивидуалния кредитен риск и на портфейлния кредитен риск.Провизиране на банкови активи.
  6. Управление на финансовите резултати на търговската банка. Фактори, които влияят върху печалбата на търговската банка. Прогнозиране на финансовите резултати.
  7. Тест
  8. Презентация на самостоятелна работа.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5. Мишкин, Фр., Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари, /превод от английски/, Изд. “Отворено общество”, С., 2000 г.

6.Джонсън Франк и Р.Джонсън, Банков мениджмънт, изд. “PRINCEPS”, Варна, 1996 г.

7.Закон за кредитните институции

8.Закон за гарантиране на влоговете

9.Закон за потребителския кредит

10. Наредби № 9 и № 11 на БНБ

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998