FSMM221 Финансов мениджмънт

Анотация:

Курсът представя съвременните виждания за финансов мениджмънт – същност, създаване и управление на активите и пасивите на корпорацията (голямото предприятие), така че те да носят максимален финансов резултат за собствениците. Той обхваща стратегическите и оперативните финансови решения, т.е. решенията за инвестиции, финансиране, разпределение на печалбата и управление на оборотния капитал. Курсът покрива темите, преподавани по тази дисциплина в реномирани университети. Ударението е поставено върху изграждане на понятиен апарат и формиране на фундаментално разбиране за финансовия мениджмънт на корпорацията, както и по-специално върху решаването на казуси и задачи, т.е. върху практическото прилагане на учебния материал.

С курса се цели изграждането на стабилен фундамент от знания, който да бъде успешно надграждан в други учебни дисциплини от магистърската програма.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да определят цената, доходността и риска на финансовите инструменти;

• да оценяват риска и ефективността при инвестиционните решения;

• да боравят с методите за капиталово бюджетиране;

• да анализират източниците, методите и формите за финансиране на корпорациите;

• как оптимално се разпределя печалбата в търговското дружество;

• как се управлява оборотният му капитал;

2) могат:

• оценяват риска и ефективността на инвестиционни проекти и да вземат решения за тяхното приемане или отхвърляне;

• да определят цената на капитала на фирмата;

• обосновано да мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансово-счетоводен менизжмънт.

Литература по темите:

Основен учебник:

• Brigham, E. F / Gapenski, L. C. / Daves, Ph. R. Intermediate Financial Management, 6th ed., The Dryden Press, 2013

Допълнителна литература:

• Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

• Brealey, R./ Myers, S. et al.: Principles of Corporate Finance, New York, 2013

• Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, 3 изд. София: “Тракия - М”, 2012 г.