FSMM125 Анализ и финансов отчет

Анотация:

Курсът:

? запознава студентите с информационния и аналитичен потенциал на финансовия отчет на компанията и с ролята му при подготовката и вземането на обосновани управленски решения.

? е концентриран върху анализа на финансовия отчет като съвременен комплексен метод за диагностика на „финансовото здраве” на компанията.

? разглежда еволюцията на финансовите показатели и характеристиките на двата аналитични модела – счетоводен и финансов.

Преподаваните в курса техники за проектиране на финансови стратегии, както и методите за изчисляване на основните финансови и икономически показатели са основа за подготовка на редица управленски решения (за привличане на финансови ресурси, преструктуриране на бизнеса и др.)

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

ЗНАЯТ:

a) същностните характеристики и елементи на годишния финансов отчет;

b) алгоритъма на четенето на финансовия отчет;

c) основните принципи, критерии и инструментариум за анализ на финансовия отчет.

МОГАТ да:

a) изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията

b) разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми в компанията и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Счетоводство

• Финанси на предприятието

• Икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансов анализ - същност и видове финансов анализ.
  2. Същностни характеристики и елементи на годишния финансов отчетл
  3. Алгоритъм на четенето на финансовия отчет.
  4. Изчисляване, интерпретиране и оценяване посредством комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията.
  5. Анализ на избрани показатели на основата на данни от баланс и отчет за приходите и разходите на компания.
  6. Тест
  7. Презентация

Литература по темите:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. „Изток-запад“

2. Джаксън С.У. (2007) Финансовите измами на големия бизнес. Изд. „ИнфоДАР“

3. Касърова, В. (2013) Финансов анализ, НБУ

4. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

5. Касърова, В. (2010) Специални предложения на финансовия анализ. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. „Сиела“

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. „ИнфоДАР“

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill